Domů

Vzpomínka na rodáka z Georgswalde

   

 
 

Významní občané - úvod


J.G. Göttlich


Vzpomínky na rodáka


 

 

 

 

 

Josef Eder

V neděli 26. září t.r. jsem se dozvěděl, že ve Švýcarsku zemřel 25. září 2021 v dopoledních hodinách můj dlouholetý přítel, Čestný občan Města Jiříkova, BRUNO FABICH.
Pan Bruno Fabich se narodil v našem městě v roce 1933 v rodině místního zahradníka. Svou výchovou a založením byl křesťanem a realistou. Již v době osmdesátých let minulého století se aktivně zajímal o práci v nevládních organizacích působících hlavně v otázce spravedlivého hodnocení transferu (odsunu) německých obyvatel z osvobozeného Československa. Byl již dávno před svojí aktivní činností přesvědčen, že u hodnocení odsunu se musí rozlišovat dvě věci, a to je morálnost tohoto aktu a jeho nutnost. Věděl, že nenávist mezi etnikem německým a českým se zvětšila po válce natolik, že v té době neexistovala naděje na jejich spolupráci a i když odsun nebyl morální, byl vynucen nutností a posvěcen vítěznými mocnostmi. Svojí následnou činností pak usiloval mezi různými skupinami odsunutých krajanů o pochopení toho, že je již potřeba udělat skutečnou tečku za společnou problematickou minulostí a obrátit své myšlení a snahu k tomu, aby spáchané křivdy patřily minulosti a veškeré vztahy mezi oběma etniky byly zaměřeny do budoucnosti.
Pan Bruno Fabich potom pracoval jako pamětník a tvůrce nových vztahů mezi lidmi na obou stranách hranic a úspěšně rozvíjel dialog. Proto se již od 80. let minulého století zajímal o to, jak žijí lidé v jeho rodném městě, které opustil jako dítě ve svých 13 letech a zda nemůže i pomocí svých příbuzných, kteří zde zůstali žít mezi námi, pomoci i v jiných oblastech. Jako křesťan napřel svoji pozornost nejdříve na pomoc římsko-katolické církvi a později se zaměřil na organizování finančních sbírek mezi svými krajany na opravy historických objektů. Já jsem v té době vedle svého zaměstnání kulturního pracovníka, vykonával i dobrovolnou práci u Památkové péče okresu Děčín. A právě Bruno se stal spojovacím článkem ve shánění dobových archivních spisů, které po zpracování posloužily k sepsání historického spisku, pro vložení do kostelní věže pro příští věky a zároveň obohatily městskou kroniku. A nejen to... Byl to on, kdo velmi pomohl finanční sbírkou na velkou obnovu místního farního kostela a fary, tak i na velkou rekonstrukci filipovské basiliky a pozdějšího navrácení kostelních zvonů do Filipova. V roce 1993 jsem mu byl nápomocen k uspořádání setkání jeho spolužáků z jiříkovské školy po 50 letech, a to v úzké spolupráci s vedením města a místní základní školy. Byly to začátky navazování kontaktů a byla to vlastně v Jiříkově první větší návštěva bývalých předválečných obyvatel města. Tehdejší starosta města byl pověřen jejich přijetím na městském úřadě a podal jim informaci o životě v jejich rodném městě. To bylo získání jejich povědomí o potřebách města, to byly impulsy k jejich pozdějším návštěvám, ale i dalších finančních darů. Každý rok pan Fabich navštěvoval, jak říkal, svoje rodiště a vždy si našel čas na to, aby nějak pomohl v navazování dalších přátelství. Přivezl do města pravnučku bývalého starosty města v roce 1881 Eduarda Richtera, který věnoval kostelu vitrážní boční okno a ona jej na své náklady nechala za veliké nezištné pomoci Bruna Fabicha opravit. Později sám inicioval opravu dalšího okna do tohoto svatostánku, který je státní památkou…. Nelze také nevzpomenout fakt, že u příležitosti oslav 140. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru byla panu Fabichovi předána Čestná plaketa s pamětním listem, jako potomku zakladatele tohoto sboru. U příležitosti jeho osmdesátin před osmi roky byl přijat členy výboru v hasičské zbrojnici a složil do jeho pokladny peněžní dar. Největší odměnou za jeho nezištnou práci však bylo rozhodnutí města prohlásit jej Čestným občanem města Jiříkov, které proběhlo ve filipovské basilice, a kterého si velmi vážil…. V závěru tohoto roku se uzavřelo dílo člověka, který vykonal to, co si předsevzal a zanechal za sebou nesmazatelnou stopu.
Čest jeho památce…


 


Fotografie z návštěvy požární zbrojnice 14.05.2013


Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-21    Aktualizace: 07.10.2021    petr.wittgruber@jirikov.info