Domů

Jiříkov v letopočtech

   

Urbanistický vývoj


Město v letopočtech


Rozmary počasí


Kronika P. Friese


Městský znak a vlajka


Porodní báby


Slévárna Grohmann


Stáčírny piva


Arno Müller


Žebrota zakázana


Franz Diennebier


Župní výstava


 

Jan Křtitel


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1240 - 1300 - založení Jiříkova.

1346 - měl Jiříkov dřevěný kostel a faru a patřil k arcifarnímu křeslu v Löbau. Malý dřevěný kostel je zasvěcen sv. Jiří.

1410 - připadl Jiříkov Hynku III. z rodu Berků a jako léno patřil předtím rodině Lutitz z Rumburka.

1434 - nastává velký hladomor, chléb se peče z ovsa a žaludů.

1471 -  3.prosince se stávají novými majiteli Holštýnsko-šluknovského panství saská knížata
Arnošt a Albrecht ze Šlejnic od nich zápisem do zemských desek 10. června 1485 Haugolt ze Šlejnic, který se tak stal zakladatelem poměrně velkého panství. Za jeho syna Jiřího ze Šlejnic dochází k podstatnému hospodářskému rozkvětu celé oblasti.

1521 - 1524 - silná vlna protestantismu a téměř celý Jiříkov se stává protestantský.

1551 - je v obci Jiříkov soudní stolice s 1 rychtářem, 12-ti člennou porotou a 1 písařem.

1570 - opět přichází do obce velký hladomor a mnoho lidí umírá hladem.

1617 - nastává velká drahota, nouze a hlad.

1620 - nařízení Ferdinandem II. Většina protestantů se vystěhuje do sousedních saských obcí Ebersbach a Gersdorf. Jiříkov je tohoto roku konfiskován a připadl Wolfovi hraběti z Mansfeldu.

1623 - je v obci 44 sedláků, 19 zahradníků, 3 kostelní statky a 84 domkářů platících dědičskou dań. 25 sedláků má předepsanou robotu.

Z období třicetileté války 1618 - 1648 - postihuje Jiříkov tato válka nejvíce v letech 1631 až 1633. Nastává velká rabování vojskem, lidé se ukrývají po okolních lesích. Vojáci berou zásoby, dobytek i šatstvo.

1680 - vypukly selské bouře na severu Čech. Dva občané z naší obce jako vůdci povstání jsou v Lipové oběšeni.

1681 - zakládá Filip Zikmund z Diettrichsteinu obce Nový Jiříkov a Filipov.

1688 - je zřízen 14.června filiální celní úřad.

     
     

1701 - Nový Jiříkov dostává svého prvního soudce jménem Mathes Káde.

1701- 1718 - válkou o následníka trůnu až ve Španělsku trpí Jiříkov průchodem a ubytováním vojsk Dánů Württenbergů a Pflanzů. Obec musela tehdy zaplatit 1.736 fl , 36 kr.

1706 - jsou v Jiříkově na jeden rok ubytována švédská vojska. Toto období připomíná pískovcový sloup, který stojí mezi dvěma lípami v Máchově ulici dům č. 101. Údajně byl postaven na paměť události, kdy švédští vojáci zabavovali sedlákům zásoby a jeden z nich jim zásoby zapřel, rozhněvaný důstojník za to sedláka zabil šavlí.

1707 - má Jiříkov pouhých 1300 obyvatel

1715 - je v Jiříkově 1393 obyvatel.

1725 - položení základního kamene k dnešnímu kostelu.

1730 - je založena obec Loučné.

1732 - obec Loučné dostává také svého soudce.

1751 - před 250 lety zaznamenala místní výroba plátna velký vzestup a odbyt zásluhou obchodníka Christiana Salma

1753 - pro Jiříkov důležitý rok, protože  se stává městysem s právem týdenních trhů pláten a přízí. Později se tato práva ještě rozšiřují o dva výroční trhy. Za vlády Marie Terezie 1740 – 1780 je také omezena robota na tři dny v týdnu a umožňuje také osvobození od roboty za pevně stanovenou cenu.

1756 - po záštitou hraběte z Harrachu dochází v Jiříkově k založení cechu pláteníků a k udělení 42 artikulí cechovních práv.

1758 - vznik dalších řemeslných cechů. Spojují se pekaři, mlynáři, krejčí a ševci.

1771 – 1772 - opět řádí hladomor a  to již po třetí

1778 - jsou v Jiříkově a ve Filipově ubytovaná pruská vojska.

1782 - zrušení roboty císařem Josefem II. V tomto roce dovezl do Jiříkova Fr. Antonín Donat první deštník, dámský rukávník a bílý plstěný klobouk.

1799  - velká epidemie neštovic, od srpna do listopadu umírá na tuto nemoc 214 dětí. Tohoto roku začíná řádit po okolí vojenský zběh Jan Karásek (z Prahy 1756 – 1809). Na udání zhrzené milenky je v roce 1800 i s druhy zajat a odsouzen na doživotí. Karáskova milenka v roce 1867 umírá ve zdejším špitále ve věku 84 let.

     
     

1811 velké vylidnění obyvatel z našeho městysu, pokles obyvatelstva až o 35%.

1812 - 25. 11. večer v 18.30 hodin je zde pozorována polární záře.

1813 - velké francouzské vojsko se dostává až do Jiříkova, kde se spojuje se spojenci z Polska. Počet vojáků stoupá až na 80.000. Tito vojáci rabují a vyhrožují obyvatelstvu. Po jejich odtažení přicházejí zase Prusové.

1820 - je zavěšen zvon na hasičské zbrojnici v Loučkách.

1821 -  potvrdil císař František II. přeložení ročního tradičního trhu s plátnem a přízí na 15. května

1833 - 18. 12. v 17 hodin odpoledne silný vichr, který řádil až do druhého dne, vyvrátil po lesích i ty nejsilnější stromy. Vyvrácené dřevo se pak těžilo několik let. Vichr také ohnul kříž na věži kostela do pravého úhlu. Dále pak tohoto roku zničil požár v Dolním Jiříkově 7 domů, které shořely do základů.

1837 - byla založena poštovní expedice a v roce 1865 otevřen telegrafní úřad. Pak je také zavěšen zvon na hasičské zbrojnici v Novém Jiříkově a 17. září tohoto roku se poprvé zvonilo.

1840 - 1841 - velmi tuhá zima, dlouho trvající mrazy.

1842 - velká vedra, sucho a neúroda na polích.

1848 - revoluční rok, Revoluce zasahuje i Jiříkov. Jde zde ustanovena Národní garda.

1849 - obce Nový Jiříkov a Loučky i Filipov jsou připojeny k Jiříkovu.

1860 - už v této době zaplavovala voda z Rytířského potoka sklepy domů po delším dešti.

1866 - za rusko-rakouské války překročilo pruské vojsko 22. 6. v 10 hodin hranice v Jiříkově. Jednalo se o předvoj husarů. Hlavní vojsko pak prošlo obcí 25. 6. a 26. 6.

1866 / 67 - je zahájeno vyučování v nových školních budovách v Jiříkově a Filipově.

1867 - na světové výstavě v Paříži získala jiříkovská firma May a Holfeld za vystavované plátno stříbrnou medaili.

1868 - ve Filipově je založena congragace milosrdných sester svatého Karla Boromejského, které založily třídu pro výuku ručních prací.

1870  -koupila slečna Franciska Donatová dům č. 563 (jeden z domů bývalé ÚSP Jiříkov) včetně zahrady. Dům nechala zařídit a darovala ho městu jako špitál.

1869 - 1870 - je založen Sbor dobrovolných hasičů ve Filipově a o rok později i v Jiříkově. V tomto roce je také zřízeno četnické stanoviště v naší obci. O tohoto letopočtu začíná velký rozmach průmyslu a rozvoj obce.

1872 - řádily v obci opět neštovice, které postihly děti i dospělé. Bylo i několik případů černých neštovic.

1873 - další úspěch dosáhlo 14 jiříkovských firem na světové výstavě ve Vídni, kdy na společné vystavované expozici plátno získalo druhou cenu ve svém oboru.

1874 - rok velmi bohatý na úrodu brambor a ovoce. Pěstitelé uspořádali výstavu na sále Střelnice (Rudý dům). Vystaveno bylo na 300 druhů odrůd.

1885 - poutní kostel ve Filipově byl 11. 10. slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Schobelem. V tomto roce je dostavěný poštovní úřad a dochází ke sloučení s úřadem telegrafním.

1894 - se stává Filipov samostatnou obcí a to dne 20. března. 24. 9. koupilo městské zastupitelstvo pozemek na nový hřbitov, náležející k selskému statku čp. 212 i výměře 2500 sáhů za cenu 16764 zlatých. V roce 1900 byl hřbitov již postaven a prvního ledna předán do užívání.

1898 - tohoto roku je zaveden do Jiříkova elektrický proud. Prvně byl zaveden do hostince Na Rychtě.

     
     

1900 - je postavena mezi školními budovami nová tělocvična a v listopadu předána k užívání.

Od roku 1890 - 1900 - je postaveno v Jiříkově 70 nových domů a v letech 1900 – 1910 143 domů.

1907 - v tomto roce má Jiříkov 1067 domů s 10 084 obyvateli.

1912 29. 7. je položen základní kámen nové spořitelny.1914 významný den pro Jiříkov. 1. února 1914 je městys Jiříkov povýšen císařem Františkem Josefem I. na město. 27. října pak dostává naše město i svůj městský znak.

1918 - vznik nového státu ČSR. Obecní rada vydává prohlášení k obyvatelstvu, v němž souhlasí s požadavky Národního výboru v Praze. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 nastanou pro obyvatele města nové pořádky, ale ne všichni jsou ochotni toto akceptovat. Téhož roku přichází do Jiříkova a Filipova oddíl českých legionářů, aby do založení finanční stráže v roce 1919 střežili státní hranici. Předsedou tohoto založené odboru se stal pan Rudolf Kodl, místopředsedou pan Jindřich Dlubal, jednatelem pan Otakar Příšovský a členy výboru byli páni Josef Grof, Václav Vik, Václav Víza, Jan Samek, František Veselý, Alois Muller a Rudolf Ponocný.

1921 - je zahájeno vyučování na české škole v Jiříkově – Filipově.

1922 - dne 25. 6. založil pan učitel Otakar Příšovský na české škole za podpory českých občanů z celého okolí, odbor Národní jednoty Severočeské. Tento odbor pracoval úspěšně až do roku 1938 a pak krátce ještě od roku 1945 až 1948.

1926 - při 60. výročí zjevení Panny Marie obdržel filipovský chrám dne 13. ledna 1926 titul „Basilika minor“ a to rozhodnutím papeže Pia XI., který ještě jako papežský nuncius v roce 1920 sám Filipov navštívil.

1930 - rozhodla městská rada pro nákup zvukového zařízení do zdejšího kina. K promítání prvního zvukového filmu „Lákavý cíl“ došlo dne 28. 9. 1930

1936 - má Jiříkov necelých 7 500 obyvatel, z toho pouze 257 Čechů. Další vzácná návštěva filipovského kostela se koná v roce 70. výročí zjevení Panny Marie dne 31. 5. pražským kardinálem Karlem kašparem. Filipovský chrám byl ve třicátých letech nejnavštěvovanějším kostelem ve střední Evropě.

1938 - je v Jiříkově 7 737 obyvatel a 1 234 domů a naše město bylo tehdy větší než okresní město Šluknov, který měl tehdy 5 326 obyvatel a 808 domů. 13. 9. dochází ve městě k nepokojům henleinovců. Dva autobusy četníků a tři tanky z obranné linie na Šébru obnovují klid ve městě. Podle mnichovské dohody je Jiříkov 2. 10. 1938 ve 14 hodin obsazen jednotkami Wehrmachtu.

1938 - 1939 okupace vyhnání české menšiny z města.

1945 - konec II. světové války, osvobození Jiříkova příslušníky 37. pěšího pluku 2. polské armády. Osvobození zajatců různých národností. Národní výbor ustanoven v Jiříkově 10. května 1945 na výzvu rozhlasu. Byla to tříčlenná místní správní komise. Úředníci byli však Němci. Dále pak probíhají odsuny Němců a osídlování pohraničí. Česká škola se otvírá dětem až 17. září. Děti do prvého a druhého ročníku chodí do horní školy. Děti do 3. – 5. třídy chodí do Filipova. Vyučování v měšťanské škole začalo až 1. 12. 1945.

1946 - 1947 - se zavádí stravování dětí ve škole. Ve městě je rozšířena epidemie spály. Na hranici umírá strážmistr Koten. Zastřelen byl asi pašeráky. V lese má pomník.

1948 - velká znárodňování podniků v Jiříkově.

1949 - opětné připojení Filipova k Jiříkovu. Filipov měl v roce 1910 2 261 obyvatel v roce 1939 1916 obyvatel. 28. října je na náměstí v Jiříkově odhalen pomník 1. prezidentovi ČSR T. G. Masarykovi. Sbírku uspořádal Svaz protifašistických bojovníků a stál 150 000 Kč.

1950 - v tomto roce je ustanoveno Jednotné zemědělské družstvo, souběžně pracuje se Státním statkem.

1951 - 5. – 6. května je slavnostně otevřena Osvětová beseda v bývalém hostinci U Sedláčků.

1952 - 1. 10. je obnovena nákladní železniční doprava do Ebersbachu.

1953 - 24. 4. se slučují školy národní a střední do jedné základní školy, počet žáků je 424.

1954 - organizují se brigády na pomoc zemědělství.

1957 - přichází do Jiříkova 49 rodin z Řecka.

1958 - 15. 5. je napuštěno opravené městské koupaliště.

1959 - v lednu je otevřeno nový obchod se samoobsluhou (nyní u Bednáře) TJ Spartak dokončuje výstavbu stadionu, je zde vysázeno 140 topolů.

1960 - demoliční četa MV bourá a likviduje neobydlené domy a bouračky z předešlých let.

1961 - při sčítání lidu má město 4206 obyvatel, 819 domů z toho 710 rodinných domků a 109 nájemních. 15. 10. se rozpadá JZD a přechází na Státní statky.

1962 - je zahájena první výstavba bytů po válce. Závody tkalcovských stavů budují dům čp. 1055 s osmnácti byty. Stavba je dokončena v roce 1965.

1965 - okrsková spartakiáda dne 8. června, asi 4000 diváků. V srpnu se začalo s rekonstrukcí městského osvětlení, jsou montována nová výbojková světla. V září je část domů ve Svobodově ulici napojena na svítiplyn.

1966 - je zrušen útvar pohraniční stráže. Jsou likvidovány strážní věže a drátěný zátaras. 28. 5. je obnovena tradiční filipovská pouť.

1967 - probíhá adaptace hotelu Beseda a plesy se konají v tělocvičně Spartaku (bývalá Střelnice). Je rozšířena silnice v zatáčce za Bytexem směrem na Rumburk. 4. 12. jsou zahájeny práce na staveništi 4 panelových domů na Svobodově ulici. Postupně jsou dokončovány v letech 1974 – 1976, 110 bytů.

1968 - 21. 8. u továrny Piana překračují vojska SSSR hranice a vstupují do republiky.

1973 - se staví Sauna a sociální zařízení.

1974 - staví první nový rodinný domek čp. 1060 na Svobodově ulici pan Josef Buřil.
Z tohoto období po II. světová válce se zachovalo velmi málo písemných informací. V tomto období je také zbořeno nejvíce různých budov. Mnohé objekty chátrají, přestávají být využívány k svým určeným účelům a tak je až do roku 1994 zbořeno na 600 různých budov.

1975 - prvním kronikářem se v tomto roce  stává Václav Schwarz, ředitel místní ZDŠ v důchodu. Nejdůležitější závody v tomto období jsou Totex – největší strojírenský závod, kde se vyrábí textilní stroje. Závod JAWA, Opravy zem. strojů, Lustry n. p. Kamenický Šenov, Československé hudební nástroje, Sedřeza, Bytex 9A, 9B. Zemědělstvím se zabýval Státní statek. Počet obyvatel tohoto roku dosáhl čísla 4 322 obyvatel. Narodilo se 103 dětí a zemřelo 47 občanů našeho města. Do školy chodilo celkem 457 žáků a vyučovalo je 22 učitelů. Ve Filipově byla škola 1. – 4. ročník, 2 třídy s 28 žáky a dva učitelé. Zvláštní internátní škola má 76 žáků. Ve městě je celkem 17 různých prodejen. O sport a tělesnou výchovu pečují dvě tělovýchovné organizace, TJ Spartak Jiříkov a TJ Sokol Jiříkov II. Dále pak čtyři mateřské školky, 1 městské jesle. V tomto roce byl dokončen poslední ze čtyř panelových domů na Svobodově ulici a předáno bylo do užívání 32 bytů.

1976 - se přistěhovalo do Jiříkova 205 osob a odstěhovalo 161 lidí. Kino ve Filipově je mimo provoz. V období od roku 1971 – 1975 se postavila nová samoobsluha na Svobodově ulici a proběhla úprava rybníka Mexico I.

1977 - 1. 12.  je hotová a zprovozněná přístavba prodejny ve Filipově. V tomto roce má Jiříkov 4 330 obyvatel.

1978 - 30. května je slavnostně otevřen hraniční přechod na Vyhlídce v Aloisově. V tomto roce je také zbořen bývalý hotel Centrál a velký kamenný dům za hotelem Beseda. TJ Spartak má v roce 1979 sdruženo v 5ti odborech celkem 283 členů. Z toho 69 mužů, 82 žen, 29 dorostenců a 103 žáků.

1980 - na železnici jezdí denně 12 vlaků do Rumburka. 1. 4. dochází ke zrušení parních lokomotiv na této trati. 30. 7. se opět rozvodnil potok a zaplavil náměstí. Je to v pořadí třetí zátopa ( 1953, 1963, 1980). Výsledky sčítání občanů : Jiříkov má 3 899 trvale přihlášených osob, z toho je 1 969 mužů a 1930 žen. V jirkovských továrnách trvale pracuje 1 436 osob a z okolí dojíždí k nám do práce 313 pracovníků. V této době je v našem městě 806 domů a 1091 obydlených bytů. Etážové nebo ústřední topení má 369 bytů. Osobní auto v této době vlastnila 317 rodin. Koncem roku 1981 byly postaveny bytovky v teplické ulici a dokončeny v roce 1982.

1981 - filipovskou pouť navštívilo 10 000 lidí. Do 1. září je dokončena generální oprava dolní školy.

1982 - jsou postavena dva domy čp. 1065, 1066 na Teplické ulici, dvacet bytů. Dále je postaven jeden rodinný domek čp. 1063 na Mělnické ulici. Na železniční zastávce Jiříkov – Filipov jsou zrušeny závory a namontováno automatické návěstí, je zároveň zrušena prodejna jízdenek na této zastávce. Dále je zahájen provoz sauny, velký počáteční zájem 765 lidí.

1983 - je přestěhována pošta na Rumburskou ulici dům č.p. 577 a 15. 3. 1983 tehdejší Okresní podnik provádí celkovou opravu budovy radnice.

1984 - je uvedeno do užívání 6 rodinných domků čp. 416, 529, 1067, 1068, 1069, 1070. Nové telefonní rozvody po městě a oprava železničního mostu na Filipovské ulici.

1985 - začaly práce na stavbě již nedokončeného zdravotního střediska. Byl také založen rybník Nový. V tomto roce zahájila činnost také Drobná provozovna služeb při MěNV Jiříkov. Je postavena výměníkova stanice u panelových domů.

1986 - ve Svobodově ulici jsou vybudovány další 4 panelové domy čp. 1071 -1074 o 74 bytech. Dále opláštěna hliníkovým plechem dolní škola.

1987 - drobná provozovna přistavuje školní tělocvičnu, opravuje ještě a školní vývařovnu. Zvláštní internátní škola dostává také nový hliníkový plášť. Po 40 letech je v Jiříkově opět střelen jelen. Je zbořeno kino ve Filipově, které bylo postaveno v letech 1927 až 1930. Pokračuje se v regulaci potoka v Dolním Jiříkově.

1988 - v tomto roce se na území města nachází 11 závodů a provozů, 18 obchodů, 2 ubytovací restaurace, 2 hospody. budova radnice kromě fasády je hotová a pošta se stěhuje zpět do této budovy.

1989 - 1990 - je postaveno 18 domů na Mělnické a Teplické ulici.

1990 – 1994 - přibývá dalších 6 rodinných domků. 1991 je předáno 110 bytů v Březinově ulici čp. 330 -337 a 33 bytových jednotkách jsou postaveny o rok dříve.

Za celé období po válce je postaveno 52 domů se 405 bytovými jednotkami.

1988 - v Jiříkově je jedna spořitelna a směnárna, holičství a kadeřnictví, sauna, jedna opravna obuvi, opravna kožené galanterie, jeden mandl, sběrna čistírny, Drobná provozovna služeb, prodej květin a vázání věnců, dvě zdravotní střediska, jedna dětská ordinace, dvě zubní ordinace, lékárna, poštovní úřady 1 a 2, ústav sociální péče pro dospělé, jeden domov důchodců, klub důchodců, dvě základní školy pro 1. – 8. třídu, jedna hudební třída LŠU, jedny dětské jesle, dvě školní jídelny, čtyři mateřské školky, jedna zvláštní internátní škola, jedna celnice a jeden hraniční přechod do Německa pro nákladní dopravu, jedno pohraniční oddělení SNB, jedno nádraží pro osobní a nákladní dopravu, jednu vlakovou zastávku, deset autobusových zastávek, jeden vojenský útvar, jeden Národní výbor, jednu správu lesního úseku. Dále město spravuje jedno kino, jedno kulturní středisko, dvě lidové knihovny, jednu tělocvičnu školní, jednu TJ Sokol, jednu TJ Spartak, jednu požární zbrojnici, jedno fotbalové hřiště, jedno hřiště pro odbíjenou a tenis, jedno dětské kluziště a jedno dětské hřiště. Jeden farní kostel s farou (památkově chráněný státem), jeden kostel – baziliku, jednu kapli v ústavu sociální péče spolu s ubytovnou řádových sester, jednu kapli na hřbitově a hřbitov. Ve městě je v tomto roce 85 soukromých telefonů a 100 telefonních stanic organizací. Reguluje se koryto potoka v Dolním Jiříkově, byla namontována nová telefonní ústředna na budově radnice. Opravuje se věž kostela.

1991 - před budovou radnice se buduje parčík s lavičkami.

1992 - se Městský úřad našeho města stěhuje zpět do bývalé radnice.

 

sestavili Rudolf Tilke, Jiří Kubíček, Josef Eder

     
     
 

Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-17    Aktualizace: 26.10.2018    petr.wittgruber@jirikov.info