Domů

Pamětní zápisy z kopule kostela sv. Jiří

   

Urbanistický vývoj


Město v letopočtech


Rozmary počasí


Kronika P. Friese


Městský znak a vlajka


Porodní báby


Slévárna Grohmann


Stáčírny piva


Arno Müller


Žebrota zakázana


Franz Diennebier


Župní výstava


 

Jan Křtitel


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dne 11.října 1921 vložil do makovice na věži kostela Pater Friesse schránku s pamětními listy a zápisy.V roce 1951 při vichřici padá z kostela makovice s křížem a archiválie z této makovice údajně převzal památkový archiv v Děčíně asi v r. 1960, velká část se ale ztratila. Při opravě kostela 19.7.1988 byly do makovice vloženy přeložené opisy těchto listů, a protože se nám podařilo objevit část kopií těchto listin, které se podařilo přepsat za pomoci několika dobrovolnic a dobrovolníků, můžeme Vám je tady předložit.

     
 

 
 

vlevo pouzdro z roku 2005, vpravo z roku 1988

 

Přeložené a zkrácené pamětní záznamy Patera Friesse,  jiříkovského faráře a kronikáře

(Zápisy bohužel nemáme kompletní a také je někdy trochu problém s pochopením významu dobového textu a překladu, ale budeme se snažit texty  postupně upravit a doplnit vysvětlivkami a současnými názvy...Také je třeba vzít na vědomí, že jsou to jen soukromé popisy událostí, mnohdy psané s časovým odstupem, a tak jako ostatní kroniky nemusí být z dnešního pohledu popis událostí vždy stoprocentní... )


Rok 1899

 • Tento rok byl ve znamení obecních voleb. Byla mimořádná účast. Německá národní strana pod vedením lékaře Dr. Floriana Röttiga, bývalý žák v Bohosudově, z Jiříkova, kterého nechal studovat též farář J. Kasper, hledali, jak udržet všechny tři volební strany. Při volbě dostali křesťanští demokraté pod vedením obchodníka Josefa Tschiedela 3. volební strany, 1. a 2. dostali něměčtí národní socialisté. Nyní patřili do obecního výboru též děkani v důchodu monsignor Storch a farář J. Kasper.

 • V březnu položen základní kámen k nové kapli Ježíšova Srdce v místě zvaném Sauerhäusern, vedle špitálu (Londýnská ulice), náklad nesla Julia Donátová, stavěl stavitel Josef Gube ze Šluknova.

 • Velikonoční procesí 1. dubna – vzkříšení, bylo poprvé venku a šlo se přes náměstí od sirotčince (Dětský domov) okolo radnice po velkých schodech nahoru. Byla též iluminace (osvětlení-výzdoba-osvícení) domů.

 • 2. 4. byla změna ve vyzvánění kostelních zvonů. Nemělo se zvonit jako doposud před mší svatou, ale v neděli a o svátcích půl hodiny, na všední den čtvrt hodiny před bohoslužbami.

 • O velikonocích byla velká slavnost tělocvičného spolku v sále střelnice: Neapol a jeho Golf, Jeskyně v Capri a Vesuv.

 • 14. 5. v neděli byla do hasičárny postavené stavitelem Josefem Gubem ze Šluknova nastěhována stříkačka a hasičské pomůcky.

 • 5. 6. v pondělí přišel k úrazu dělník Wenzel Hesse ve věku 35 let, když ve slévárně v Ebersbachu explodoval kotel se žhavým bronzem, chtěl skočit přes oheň a ve spěchu narazil hlavou na zárubně dveří a padl zpět do ohně. Zemřel 23. 6.

 • 9. 6. se rozhodovalo o postavení dívčí měšťanské školy (ve školní radě) a navrhovalo se místo pro vlastního katechetu. Doposud vyučovaly řádové sestry a v domnění, že budou stále pokračovat i na dívčí měšťanské škole, udělaly učitelské zkoušky pro měšťanskou školu ve 3 odborných skupinách tyto sestry: představená Siegfriede Spillmannová, Kandida Vogelová, Benitia Stolzová a Benildis Schwarzerová. Když se obsazovalo první místo učitelek, byla školní rada a výbor obce proti zaměstnávání řádových sester. Nepomohlo poukázání na výchovné úspěchy a zásluhy ze strany faráře.

 • 26. 7. se oběsil vdovec řezník Ferdinand Kühnel v Jiříkově čp. 393 ve věku 67 let.

 • 2. 7. byl založen spořitelní a záložní spolek.

 • 3. 7. byl na místě usmrcen při novostavbě továrny Eduard Diessner (Lange Miele) 18-letý Hermann Marschner, který skočil při jízdě z vozu pro dopravu dlouhého dřeva a spadl pod zadní kola.

 • 6. 5., 5. a 6. a též 16.7. byly záplavy, které způsobily velkou škodu.

 • 29. 7. se oběsil Florian Richter, majitel hospodářství v Loučkách (58 r.).

 • 5. 8. přišel do Jiříkova pěší pluk, který na manévrech byl ubytován v Krásné Lípě. Byli na cvičném pochodu v Jiříkově, aby na pozemku v Království provedli manévry, včetně generála a dragounů. Od roku 1851 zde nebyl větší vojenský oddíl.

 • 14. 10. slavil monsignor Storch ve vší tichosti, ve svém rodném městě Graben 50. výročí vysvěcení na kněze a přítomní byli vikář Paul Schierz (Varnsdorf). Kánovník Böhm z Litoměřic a biskup jej jmenoval při této příležitosti na Erzděkana. (arcikněze).

 • 6. 12. byl jmenován na personálního děkana farář J. Kasper a 30. 12 na vikáře po smrti vikáře P.Schierze.

 • Letos byl založen vojenský spolek „Artileriers….“ a také pěvecký spolek „Zum Ritterbach“

 • 22. 10. poprvé zazněl nový zvon v sanktusníku (malá věž kostela). Starý byl již poškozený.

 • 23. 12 si rozřízl Johann Rösler krk a byl ihned mrtev. Bylo mu 43 a půl roku, měl 3 děti a bydlel Jiříkově v čp. 264.


Rok 1900

 • 1. 1. byl předán k užívání nově zřízený hřbitov (současný) na tzv. Valten Bauer Gute o vnitřní výměře 11.704m2, zřízený nákladem 25.602 zlatých. Současně s ním byla zřízena cesta od Černého rybníka (Ostrovního) až k hale střelnice (k Ruďáku). Hlavní kříž na hřbitově darovala Julie Donatová. Městský úřad sdělil farnímu Úřadu dne 6. 12. 1899, že od 1. 1. 1900 bude hřbitov dán do užívání a žádal o zasvěcení hřbitovního kříže. Na tuto žádost odpovědělo konsistorium, 21. 12. 1899, že Diecésní úřad (biskupství) lituje, že nemůže vyhovět, jelikož je zvykem dle církevního zákona, že se provede svěcení celého hřbitova a kříže, nikoliv jen jedné části z toho. Na základě tohoto zamítnutí nastalo tvrdé hádání stran (koalice) na radnici.

 • V měsíci lednu stávkovali v Čechách horníci (asi 90 tisíc), proto nastal nedostatek uhlí. Jeden obyčejný cent uhlí stál 60 Korun, ve městě 1,4 zlatých. V březnu bylo stávkování ukončeno.

 • 21. 3. se oběsil v obecním vězení (suterén pod radnicí) sedmadvacetiletý Anton Nowak, pekař z Dolního Ratschenu u Neustadtu v B.

 • 29. 4. v neděli (posvícení) byl poprvé hlavní oltář ve farním kostele elektricky osvětlen. I nově pořízena socha Neposkvrněného Početí byla elektricky osvětlena.

 • Letos byly hned tři primice: 22.7. Pater Anton Nowak z Nového Jiříkova, 29.7. Pater Heinrich Marschner z Jiříkova a 5.8. Pater Florian Holfeld. (Primice - první mše svatá kterou nově vysvěcený kněz slouží ve svém rodném městě..) 

 • V červenci byla postavena mezi oběma školními budovami školní tělocvična a v listopadu předána k užívání. Stavěl jí stavitel Josef Hampel z Rumburka, náklady cca 30 000 Korun

 • 27. 8. na zasedání místní školní rady byl dán návrh faráře J. Kaspera na vysvěcení přistavěné nové školní budovy ke škole, horní, otevřené 1886. Návrh byl zamítnut čtyřmi hlasy proti třem. Pro vysvěcení hlasovali: ředitel školy W. Driesel, místní školní inspektor Johan Diessner a farář. Proti hlasovali J.R.Holfeld, Josef Lorenz, Karl Lorenz, Heinri Böhm a Robert Holfeld nebyl přítomen. Jako důvod tohoto zamítnutí se uvedlo, od předsedy Heinr. Holfelda, že církevní úřad zamítl vysvěcení hřbitovního kříže. Když poukázal pan farář na to, že zrovna škola potřebuje žehnání atd. nedosáhl uznání. Nakonec se říkalo, „když hřbitovní kříž bude vysvěcen, pak by se i souhlasilo s vysvěcením školy“.

 • 10. 9. byla předána k užívání nová školní budova, bez žehnání, jako u hřbitova, na kterém byl jako první pohřben Anton Jarschel z Nového Jiříkova

 • V říjnu byly kaple a přístavba nemocnice dokončeny stavitelem Gubem ze Šluknova. Ulice (Moskevská) mezi školou a ulicí Rumburskou byla rozšířena a postaven most přes potok u restaurace Bei guten Quelle (U dobrého pramene - Bzenecké restaurace). Začátkem školního roku byl ustanoven kaplan Franz Richter katechetou měšťanské školy a na místo kaplana Anton Friese (narozeného ve Fukově 17.10.1874, ordinován 9. 7.1988). Byla též zavedena školní mše svatá ve čtvrt na 12 hodin, a proto změněn začátek hlavní bohoslužby z 10 hodin na půl 10 hodin. Od října tohoto roku bylo ze strany školní rady povoleno, že ve školní tělocvičně mohou být evangelické bohoslužby, doposud byly tyto bohoslužby v restauraci „Hvězda“ (restaurace Stern – křižovatka Svobodova - Čapkova) .

 • 3. 11. v noci vyhořela až do základů stodola hospodáře Antona Richtera v Horním Jiříkově čp. 265

 • Během roku postaveno 19 nových obytných domů, také lesní restaurace Josefa Neumanna na Butterbergu. (V letech 1890 - 1900 bylo postaveno 70 nových domů.)

V roce 1900 se konalo sčítání obyvatelstva:

 

Obyvatel celkem

Vyznání

Řimsko - Katolické

Vyznání

Evangelické

Vyznání

Starokatolické

V Jiříkově

6487

6333

148

6

Nový jiříkov

617

606

11

 

Loučky

1028

1003

25

 

Celkem:

8132

7942

184

6

Filipov

1952

1910

41

1

Jiříkov a Filipov

10084

9852

225

7

Nárůst obyvatelstva oproti r. 1890 v Jiříkově o 697, Novém Jiříkově o 20, v Loučném o 86 a ve Filipově o 565 obyvatel. Celkem přírůstek za 10 let 1368. Straníci: Jiříkov 1543, Loučky 231, Nový Jiříkov 155.


Rok 1901

 • Při příležitosti nového století se na příkaz papeže Pia X. sloužilo o půlnoci z 31.12. na 1. 1. mše svatá a velká mše svatá.

 • Tuhá zima, množství sněhu a mrazů, mnoho ptactva a zvěře pomrzlo

 • Dekretem z 26. 2. byl Pater Jakob Kasper jmenován konsistoří okresním vikářem.

 • O Velikonocích byl zkrášlen farní kostel se Svatým hrobem, zhotoveným Mayerovým královským dvorním uměleckým obchodem v Mnichově, byl to dar Josefa Röslera z Jiříkova (přezdívaného May Peppa).

 • 20. 5. byla vysvěcena nově postavená kaple Srdce Ježíšova (v Londýnské ulici) farářem a děkanem Kasperem za přítomnosti 7 kněží.

 • 2. 6. v neděli byl ve Filipově vysvěcen prapor spolku veteránů děkanem J. Funkem. Kmotrou byla manželka Erzherzoga Franze Ferdinanda Sophie, která darovala stuhu, kde byly ručně vyšívané veškeré krajové erby a 200 Korun

 • Den 24. 6. otevřena školní tělocvična.

 • Dne 26. 6. zemřel v čp. 564 zde od r.1877 na odpočinku žijící osobnost farář Franz Krügner, narozený roku 1835 v Krupce, ordinován (ustanoven)1858, který zde 20 let působil, až jej nemoc donutila, aby odešel do důchodu. Při pohřbu bylo 23 duchovních. Zanechal nadaci 4 000 zlatých pro studenty bohosloví z Bohosudova, která je ve správě konsistoře.

 • 30. 6. a 4. 8. se konalo jubilejní procesí od farního kostela do Filipova, jehož se zúčastnilo 4 až 6 tisíc lidí. Dne 4. 8. a 18. 8. šlo procesí obráceně, od filipovského kostela do Jiříkova. Jubilejní doba trvala od 1. postní neděle do 24. 8..

 • 20.7. byla velká slavnost německých tělocvičných spolků (Gauturnfest) – zúčastnilo se na 100 spolků s 58 vlajkami. Z politických důvodů zdejší tělocvičný spolek nepozval spolek lidový, vojenský, přírodní (Naturheilverein) a dělnický spolek. To mělo za následek, že se založil nový křesťanský tělocvičný spolek „Austria“. Slavností průvod byl bouřkou tak narušen, že účastníci museli v divokém běhu utéci.

 • 11. 8. zemřel ve „spolkovém domě“ (školka na Kopečku) ve věku 74 let a 11 měsíců Monsignor Franz Storch, narozený 8.10.1826 v Graber, ordinován (ustanoven na kněze) 14.10.1849, kaplan ve Starých Křečanech a od roku 1853 v Jiříkově, kde po 33 letech od 24.12.1882 nejdříve administrátorem a od 29.3.1883 farářem do 1.4.1898. Jeho zásluhy a vyznamenání byly již zaznamenány. Den před slavností „na nebe vstoupení Pany Marie" byla jeho tělesná schránka zemi předána.

 • 13. 8. byla bouřka ve městě, blesk uhodil do domu čp. 521 Johanna Kindermanna, nezapálil jej, ale jeden paprsek toho blesku udeřil do levého bleskosvodu a zanechal velkou díru na půdě, blízko základní zdi. Druhý paprsek udeřil do pravého bleskosvodu a skončil od této žel. tyče do domu, roztrhal zeď a vypálil díry do peřin, pokračoval skrz zeď zase do přízemí, kde ve chlévě usmrtil jednu kozu a udeřil ještě do jabloně asi 30-40 kroků dál (kulový blesk).

 • 15. 8. září byl vysvěcen prapor pro Filipovský spolek dětí Marie děkanem J. Kasperem.

 • V říjnu byly v Dolním Jiříkově tři pozoruhodné úmrtí. 12.10. zemřela v čp. 609 Eleonora Hoffmannová, rozená Prokopová, manželka Antona Hoffmanna, ve věku 67 let na zápal plic. Dne 19.10. jmenovaný manžel, také ve věku 67 let a také na zápal plic a nakonec 23.10. zemřela jejich dcera Marie Hoffmannová ve věku 37 let také na zápal plic.

 • Na posvícení 20. 10. byla nalezena ráno ve studni utopená provdaná Emilie Pohlová u domu čp.482.

 • 27. 10. v neděli ráno na mši svaté ranila mrtvice tkalce Frantze Hilleho (75 let) z Louček, byl ihned mrtev.

 • 8. 12. slavila zdejší Kongregace panen 25. výročí založení, prapor byl vysvěcen v roce 1884, spolek měl 24 členů při založení.

 • Stavební činnost během roku 1901, postavilo se 24 nových domů v Jiříkově, 3 v Loučném, 1 v Novém Jiříkově a 1 ve Filipově.

 • Tento rok byl špatný v obchodování, jak zde, tak i v cizině. Skoro každých 14 dnů se v továrnách 3 nebo 4 dny nepracovalo.

     
     

Rok 1902

 • Při letošních volbách zvítězili ve 3. volebním tělesu opět Christsoziale (křesťanští socialisté) a žádali do městské rady 2 mandáty. Německou národní většinou bylo ale povoleno jen 1 mandát, truhlářský. Mistr Josef Berndt, který byl zároveň Obmannem policejní sekce. Josef Berndt a další člen křesťanských socialistů policejní sekce A. Pulz, se snažili, odstranit tzv. hospodářství se servírkami v limonádových výčepech (ohl. hranic), nenašli ale pochopení ze strany obecných zástupců, hlavně od městského lékaře Dr. Floriana. Röttiga.

 • 19. 3. shořel dům čp. 447 na Školní ulici, který byl majetkem hrobaře Johanna Kadeho. Dům byl starý a měl ještě doškovou střechu, shořely ale rakve a mnoho téru a přes městskou čtvrť se rozšířil hrozný dým a smrad.

 • 12. 4. shořel dům čp. 104 v Dolním Jiříkově vdovy Magdaleny Haseové. Domek byla zděná zemědělská usedlost a zachráněn byl jen dobytek a lidé.

 • Ve městě velmi stouply ceny za stavební pozemky, dříve stál 1 sáh čtvereční 4-6 Korun, nyní 16 - 20 Korun. V poslední době bylo ale potřeba 24 - 30 Korun. Heinrich Kögler musel za malý pozemek vedle školy zaplatit 1800 Korun, tj. za 1 Klafter 100 Korun. Stavební činnost velmi čilá, letos 12 obytných domů v Jiříkově, dále knihtiskárna J. Strobacha proti školám (dnes školní jídelna), která byla v říjnu uvedena do provozu a továrna na výrobu stuh C. Müllera. Od roku 1878 do roku 1901 byla v provozu cihlářská pec továrníka a majitele hospodářství Raimunda Richtera v Dolním Jiříkově (naproti čističce v Dolním Jiříkově). Letos Richter pec a hliniště opustil a prodal místo Arno Müllerovi z Löbau.

 • Léto bylo studené a hodně pršelo, žně velmi opožděné. Zima byla také velmi studená, až do -20 C.

 • 3. 8. byl vysvěcen prapor vojenského spolku biskupem dr. Frindem na náměstí. Bylo to dílo zdejších Milosrdných sester, chlapci a dívky této pracovní školy pomáhali při vyšívání, Pater J. Kasper sloužil slavnostní mši svatou, Pater Ambros Opitz kázal, kmotrou byla slečna Julie Ulbrichová, zúčastnilo se 32 spolků.

 • 5. 8. byl nalezen oběšený limonádový výčepní Josef Röttig, 42 roků, v tzv. „Neusitte“.

 • 8. 9. v poledne byla nalezena v čp. 771, vedle hostince u hranic, zavražděná pětadvcetiletá, nedávno provdaná Emma Erlebachová. Vraždu patrně spáchal Vincenc Eduard Erlebach, který byl den poté nalezen zastřelený v Oberhennersdorfu (Horní Podluží) na louce, ta žena byla zaškrcená.

 • Již 6. 11. 1900 bylo rozhodnuto, na dívčí měšťanské škole zaměstnat jen muže a na každý případ jen světské učitele, nikoli duchovní sestry. Okresním školním radou byl vypsán konkurs na toto místo, ucházela se, ale jen jediná učitelka a to duchovní sestra Benitia Stolzová, místní školní rada a obecní zástupce chtěli se raději dívčí školy zříci, než zaměstnat duchovní sestru, učitelku. Proto prohlásily duchovní sestry, že tuto žádost stáhnou zpět, když jím zůstane dívčí základní škola a místní školní rada souhlasil. Dívčí měšťanská škola byla otevřena 1. 9. 1902 a to nikoli v nové, ale ve staré budově, učitelka byla světské osoby a řediteloval tam ředitel chlapecké školy.


Rok 1903

 • 28. 2. v sobota se stalo neštěstí v cihelně Johanna Ullricha v Dolní Jiříkově. Zřítila se hlína na dvacetiletého Josefa Stehliga a pohřbila jej. Měl obě nohy zlomeny a přimáčknutá prsa. Byl na místě mrtev.

 • Jaro bylo letos velmi teplé.

 • 1.6. svatodušní pondělí, vysvěcen ve Filipově děkanem Kasperem prapor lidového spolku.

 • 3. 6. se v lese oběsil třiašedesátiletý Josef Wemmw z Dolního Jiříkova.

 • 20. 7. zemřel papež Leo XIII. Byl zvolen Giuseppe Melchiorre Sarto a 9. 8. korunován na papeže Piuse X.

 • 9. 8. odhalen válečný pomník a vysvěcen. Náklady byly kryty výborem ze sebraných darů. 23 zdejších a 11 cizích spolků bylo přítomno. Slavnostní řeč měl učitel měst. školy F.Liehr, děkan Pater Kasper měl polní mši svatou, zpívali sbory německého mužského spolku a zpěváci spolku. Mandant vojenských veteránů. Franz Rudolf předal pomník pod ochranu obce. Pomník zhotovil Franz Möller z Jiříkova, kámen z lomu ve Fukově / Taubenheim. Stál asi 4000 Korun Na místě byl dříve rybník, darován od zemřelého J.Zschumeho, vrchního myslivce z Aše, syna J.Zschumeho, továrníha v Jiříkově. Obec zakoupila celé místo od vdovy za 600 Kr a udělala z toho Kriegerdenkmalplatz (náměstí válečných pomníků).

 • 22. 8. ráno ve čtvrt na šest přejel vlak Jiříkov - Rumburk, na rumburském pozemku, třačtyřicetiletého svobodného. J.Bitterlicha z Horního Jiříkova. Hlava byla od těla odtrhnutá.

 • 8. 11. spadl ze schodů dvaasedmdesátiletý Anton Neusch z Filipova, když chtěl jít spát, rozbil si hlavu tak, že byl na místě mrtev.

 • Stavební činnost letos, v Jiříkově 13 domů, v Loučném 2, ve Filipově 1 nový dům.

 • Započato se stavbou nového domu školních sester St.Marienasyl (dětský domov)

 • 31. 12. byl pro nový rok změněn začátek pobožnosti ze čtvrté hodiny odpolední na pátou hodinu.


Rok 1904

 • 26. 2. shořel dům čp. 443 klempíře Heinricha Herbricha

 • 12. 7. shořel větrný mlýn vedle hřbitova na selském pozemku čp. 215 hostinského J. Röttiga, který měl hospodu Münchengrätzer Bierhalle (Mnichovohradištská pivnice) čp. 612. Mlýn již nebyl v provozu, sloužil tulákům na přenocování. Hasiči nemohli nic dělat pro velký žár a nedostatek vody, byl to mohutný ohenní sloup, kterým i zčervenalo nebe. Větrní křídla, než se s celou stavbou do sebe propadly, se začaly samy točit 90 stupňů okolo vlastní osy.

 • 2. 8. 1903 byl děkan Pater J.Kasper jednohlasně zvolen čestným kanovníkem Litoměřického. kapitulního chrámu a 10. 4.1904 děkanem Josefem Seifertem jmenován čestným kanovníkem.

 • 23. 4. zemřel po krátké nemoci děkan, prelát Josef Seifert v Litoměřicích a v sobotu 23. 4. jel na pohřeb též čestný kanovník Jakob Kasper, který byl v zimě dlouho nemocen. Jel odpoledne ve tři hodiny vlakem Ústí n.L. – Teplice domů. Již při odjezdu domů hrozila od jihu prudká bouře. Za hodinu ve 4 hod. 10 minut začalo u stanice Eicht hrozné krupobití a smršť, že vagony osobního vlaku vykolejily, převrátily se a spadly z dosti vysoké hráze. Jen lokomotiva a vagon s uhlím zůstaly na kolejích stát. Kanovník Kasper slyšel jen krátký rachot a řinčení, pak byl v bezvědomí. Ležel na okně, noha byla sevřena a na hlavě rány, které krvácely od nárazu na talíř stropní lampy. Déšť proudil do vagonu, byla to hrozná situace. Jeho spolucestující, děkan Ulbrich z Rumburka a víceděkan Líbich (Pohlitz) nebyli tak zřízeni. Sanitním vlakem (z Bleiwedelu) byl odvezen do České Lípy a v 11 hodin večer dojel (byl odvezen) do Jiříkova. Těžké zranění to nebylo, za několik týdnů se zotavil. Stále ale měl na hlavě vpředu kulatou jizvu.

 • 28. 4. v neděli bylo posvícení.

 • Uprostřed června započato s restaurováním kostela, vnitřní restaurační práce, malování, renovace oltáře, kazatelny a vnějších stran tribun a obnovení obrazů obstaral malíř Neumann J. z Rumburka. Na postranní oltáře byly získány 4 nové sochy z Mayer. uměleckého ústavu v Mnichově. Čtyři nová malovaná okna se symboly nejvyšších svátostí byla osazena, na podlahu bylo položeno teraso, vyměněny lavice a 5 zpovědnic, byly zhotoveny od tesařského mistra Josefa Berndta a J. Röslera.

 • 5. 8. shořel dům čp. 59 v Novém Jiříkově slepého Johanna Rudolfa, zvaného Gottlieb.

 • 14. 11. v Loučném shořel nájemný dům čp. 30, náležící továrníkovi Josefu Suchému. Shořelo vše,  stáj, stodoly a také zásoby, nářadí a drůbež.

 • Léto velmi horké a suché. Od 3. 7. do října nezapršelo. Vedra až 35 stupňů C, byl nedostatek vody. Řeky a potoky vyschly. Byl vidět hladový kámen v Labi v Děčíně. Dole pod řetězovým mostem u Děčína levé straně Labe leží totiž 6m2 velký basaltový. kámen, na kterém je od roku 1400 zapsán nejnižší stav vody. Letos byl nejnižší od roku 1417. Na tomto kameni je (vidět) zapsáno: Když Ty mě vidíš, pak plač! 1417, 1707, 1842, 1876, 1892, 1904. Ježdění lodí bylo zastaveno do října. Louky byly vypáleny. Cent krmení stál dříve 1 zl. až 1,20 zl., nyní 3 zl.
  10. 10. slavil německý mužský pěvecký spolek 50 let svého založení, o půl deváté byla mše svatá a zpívali latinskou mši. Pak položili na hřbitově věnec a provedlo se vyznamenání pro nejstarší členy.

 • Na podzim se nastěhovaly duchovní sestry do nového domu, St. Marienasyl a 29. 10. kanovník Kasper nový sirotčinec vysvětil.

 • V říjnu založen zahradnický a okrašlovací spolek.

 • Nové domy vystavěny letos v Jiříkově 6, v Loučném 1, v Novém Jiříkově 1 a 1 ve Filipově.

 • 8. 12. byla slavnost (oslava) 50 výročí prohlášení poučky od neposkvrněného početí k dogmu.

 • 12. 12. začaly nové volby, které se stále ohledem spolkových poměrů tvořily kritičtěji. Ve 3.volebním obvodu z 1 000 voličů přišlo jen 600, dokázali ale prosadit 12 kandidátů s většinou hlasů od křesťanských socialistů ve 2.volebním tělesu dne 20.12. cca 100 voličů a ve 3. bylo 36 voličů a zvítězila německá liberální strana. Volby starosty a městské rady byly až 1905.

 • V roce 1888 bylo v Jiříkově 5 tříd obecných chlapeckých a 3 třídy chlapecké měšťanské, dále 7 tříd obecných dívčích a ve Filipově 3. třídy obecné, smíšené, tj. celkem 18 tříd. V roce 1904 v Jiříkově bylo 10 tříd obecných chlapeckých a 4 třídy měšťanské chlapecké, 8 tříd obecných dívčích a 4 třídy měšťanské dívčí, ve Filipově 4 třídy obecné chlapecké a 2 třídy dívčí, tj. celkem 32 tříd. Nárůst o 14 tříd.
   

     
     

Rok 1905

 • 26. 2. shořel dům čp. 443 klempíře Heinricha Herbricha

 • 12. 7. shořel větrný mlýn vedle hřbitova na selském pozemku čp. 215 hostinského J. Röttiga, který měl hospodu Münchengrätzer Bierhalle (Mnichovohradištská pivnice) čp. 612. Mlýn již nebyl v provozu, sloužil tulákům na přenocování. Hasiči nemohli nic dělat pro velký žár a nedostatek vody, byl to mohutný ohenní sloup, kterým i zčervenalo nebe. Větrní křídla, než se s celou stavbou do sebe propadly, se začaly samy točit 90 stupňů okolo vlastní osy.

 • 2. 8. 1903 byl děkan Pater J.Kasper jednohlasně zvolen čestným kanovníkem Litoměřického. kapitulního chrámu a 10. 4.1904 děkanem Josefem Seifertem jmenován čestným kanovníkem.

 • 23. 4. zemřel po krátké nemoci děkan, prelát Josef Seifert v Litoměřicích a v sobotu 23. 4. jel na pohřeb též čestný kanovník Jakob Kasper, který byl v zimě dlouho nemocen. Jel odpoledne ve tři hodiny vlakem Ústí n.L. – Teplice domů. Již při odjezdu domů hrozila od jihu prudká bouře. Za hodinu ve 4 hod. 10 minut začalo u stanice Eicht hrozné krupobití a smršť, že vagony osobního vlaku vykolejily, převrátily se a spadly z dosti vysoké hráze. Jen lokomotiva a vagon s uhlím zůstaly na kolejích stát. Kanovník Kasper slyšel jen krátký rachot a řinčení, pak byl v bezvědomí. Ležel na okně, noha byla sevřena a na hlavě rány, které krvácely od nárazu na talíř stropní lampy. Déšť proudil do vagonu, byla to hrozná situace. Jeho spolucestující, děkan Ulbrich z Rumburka a víceděkan Líbich (Pohlitz) nebyli tak zřízeni. Sanitním vlakem (z Bleiwedelu) byl odvezen do České Lípy a v 11 hodin večer dojel (byl odvezen) do Jiříkova. Těžké zranění to nebylo, za několik týdnů se zotavil. Stále ale měl na hlavě vpředu kulatou jizvu.

 • 28. 4. v neděli bylo posvícení.

 • Uprostřed června započato s restaurováním kostela, vnitřní restaurační práce, malování, renovace oltáře, kazatelny a vnějších stran tribun a obnovení obrazů obstaral malíř Neumann J. z Rumburka. Na postranní oltáře byly získány 4 nové sochy z Mayer. uměleckého ústavu v Mnichově. Čtyři nová malovaná okna se symboly nejvyšších svátostí byla osazena, na podlahu bylo položeno teraso, vyměněny lavice a 5 zpovědnic, byly zhotoveny od tesařského mistra Josefa Berndta a J. Röslera.

 • 5. 8. shořel dům čp. 59 v Novém Jiříkově slepého Johanna Rudolfa, zvaného Gottlieb.

 • 14. 11. v Loučném shořel nájemný dům čp. 30, náležící továrníkovi Josefu Suchému. Shořelo vše,  stáj, stodoly a také zásoby, nářadí a drůbež.
  Léto velmi horké a suché.

 • Od 3. 7. do října nezapršelo. Vedra až 35 stupňů C, byl nedostatek vody. Řeky a potoky vyschly. Byl vidět hladový kámen v Labi v Děčíně. Dole pod řetězovým mostem u Děčína levé straně Labe leží totiž 6m2 velký basaltový. kámen, na kterém je od roku 1400 zapsán nejnižší stav vody. Letos byl nejnižší od roku 1417. Na tomto kameni je (vidět) zapsáno: Když Ty mě vidíš, pak plač! 1417, 1707, 1842, 1876, 1892, 1904. Ježdění lodí bylo zastaveno do října. Louky byly vypáleny. Cent krmení stál dříve 1 zl. až 1,20 zl., nyní 3 zl.

 • 10. 10. slavil německý mužský pěvecký spolek 50 let svého založení, o půl deváté byla mše svatá a zpívali latinskou mši. Pak položili na hřbitově věnec a provedlo se vyznamenání pro nejstarší členy.

 • Na podzim se nastěhovaly duchovní sestry do nového domu, St. Marienasyl a 29. 10. kanovník Kasper nový sirotčinec vysvětil.

 • V říjnu založen zahradnický a okrašlovací spolek.

 • Nové domy vystavěny letos v Jiříkově 6, v Loučném 1, v Novém Jiříkově 1 a 1 ve Filipově.

 • 8. 12. byla slavnost (oslava) 50 výročí prohlášení poučky od neposkvrněného početí k dogmu.

 • 12. 12. začaly nové volby, které se stále ohledem spolkových poměrů tvořily kritičtěji. Ve 3.volebním obvodu z 1 000 voličů přišlo jen 600, dokázali ale prosadit 12 kandidátů s většinou hlasů od křesťanských socialistů ve 2.volebním tělesu dne 20.12. cca 100 voličů a ve 3. bylo 36 voličů a zvítězila německá liberální strana. Volby starosty a městské rady byly až 1905.

 • V roce 1888 bylo v Jiříkově 5 tříd obecných chlapeckých a 3 třídy chlapecké měšťanské, dále 7 tříd obecných dívčích a ve Filipově 3. třídy obecné, smíšené, tj. celkem 18 tříd. V roce 1904 v Jiříkově bylo 10 tříd obecných chlapeckých a 4 třídy měšťanské chlapecké, 8 tříd obecných dívčích a 4 třídy měšťanské dívčí, ve Filipově 4 třídy obecné chlapecké a 2 třídy dívčí, tj. celkem 32 tříd. Nárůst o 14 tříd.
   


Rok 1906

 • V noci ze soboty 24.2. na neděli si osmašedesátiletý majitel domu Ant. Richter (vulgo Sunl Anton) rozřízl s břitvou krk v tzv. rokli farního hospodářství.

 • Masopustní neděle, 25. února dopoledne byl nalezen osmašedesátiletý noční hlídač Anton Röttig utopený v Ritterbachu, vedle Ohmann Gärber. Jeho žena chtěla máchat v potoce prádlo a poznala svého muže podle rohu pro nočního hlídače, ležícího v potoce, jeho dýmka ( tabáková ) ležela na mostě naproti Waldert. prodejny.

 • 25. 5. slavili 81 letý Josef Müller a jeho 83 - letá manželka Theresia, roz. Weberová diamantovou svatbu.

 • 3. 7. jmenoval filipovský obecný výbor kanovnika J. Kaspera čestným občanem Filipova.

 • Střelecká společnost konala střelby až do r. 1872 na tzv. Lahmerově louce, pak na střelnici. Jelikož dosavadní místo pro střílení spolku vojenských veteránů za městským soudem ( hotelu Na Rychtě - Besedou ) stavbou továrny na piana Protze et Comp. r.1906 zastaveno bylo, konaly se střelby spolku vojenských veteránů na Lahmerově louce.
  Císař Franz Josef I. byl od 22. do 24.6. na německo - české výstavě v Liberci. Poprvé tam byl 1.11.1866, po druhé 1.10.1891 a po třetí na shora jmenov. dnech

 • Primic oslavili 22 .7. Heinrich Donat v Dolním Jiříkově a 29. 7. Johann Richter z Louček.

 • 7. 9. kardinál kníže arcibiskup Skrbenský navštívil Filipov

 • 16. 9. v neděli v 11. hodin dopoledne bylo shromáždění sociálních demokratů na střelnici, aby založili místní skupinu spolku Svobodná škola (Freie Schule ). Cizí řečníci tak ostře mluvili proti katolické církvi, že pro protesty křesťanských sociálů Antona Pulze a Ignaze Ruprechta bylo shromáždění četníky rozpuštěno.

 • 25. 9. večer v 7. hodin se konalo ke stejnému účelu na střelnici nové shromáždění za účasti více než 1 000 lidí, mezi nimi hodně cizích. Předsedal mu sociální demokrat Josef Hartl, vládní zástupce Dr. Possig, řečníci: socialistický redaktor Brauer, Warnsdorf, redaktor Schweighardt, Kamen. Šenov, redaktor Herkner, Křečany. Obsah projevů byl haněním katol. církve, na život po smrti, na modlení katolíků, obzvláště na poutní cesty do Filipova, zpověď, křest, manželství, papeže, mučedníků, missie, kněze, církevní majetek a neomylnost. Také proti majitelům továren, že vykořisťují. Proti tomu vystoupili řečníci Jos. Böhr, Varnsdorf, Ant. Polz a Jos. Tschiedel a děkovali řečníkům, za upřímnost. Byla přijata rezoluce, v níž bylo protestováno proti účasti dětí na církevní výuce a pro ni zvedl ruku také městský lékař Dr. Florián Röttig, učitel Měšť. školy F. Liehr, správce špitálu a člen městské rady Rob. Marschner. První dokonce zvedl obě ruce.

 • V říjnu pořídil zkrášlovací spolek tři nové kamenné sloupy na plakáty, u koželuha Grünwalda, u koželuha Rothe a u knihvazače Wankeho.

 • Letos mimořádné teplé počasí, v dubnu velice teplo a v neděli 25. 11. bylo 20° C tepla.

 • Vystavěny byly strojírenská továrna a slévárna železa F.A.Roschera, továrna na piána Protze et Comp., třípodlažní novostavba textilky a tkalcovny Rob. Holfelda.

 • 17. 11. v neděli shořel v Dolním Jiříkově obytný dům a stodola majitele cihelny Ant. Ullricha. Oheň vypukl ve stodole na straně k ulici. Shořelo i nářadí.

 • 16.12. svoláno výborem křesťanských sociálů z Jiříkova a Filipova protestní shromáždění na střelnici jako reakce na shromáždění sociálních. demokratů z 25. 9. a k založení místní skupiny katolické školního spolku. Ačkoliv bylo jenom pro stranické příslušníky, byli tam též soc. demokraté, kteří tak hanlivě mluvili, že shromáždění muselo být rozpuštěno. Soc. demokraté dělali asi půl hodiny hrozný „ kravál „ a tím znemožnili shromáždění, kterému Jos. Tschiedel předsedal, ani vicepresident kat. spolku z Vídně Dr. Bächle nepřišel ke slovu. Několik těch rušitelů se už přes hlavy diváků vyhodilo. Ant. Pulc byl dokonce obviněn, že největšímu rušiteli, který zuřil jako vzteklý, roztrhl ucho, z toho pak měl žalobu ze strany Dr. Röttiga, městského lékaře, protože Sauermann jej vzal do léčení. Křesť. sociálové měli ale pro všechny případy připravené druhé shromáždění, které se hned konalo naproti v Mnichovohradišťské pivnici, a kde byla založena místní skupina katolic. školního spolku. Soudruzi smýšlející pro , proudili naproti, obsadili vchod a nepustili ani jednoho protivníka dovnitř. Přímo při jásání mluvili von Bächle, redaktor Böhr a Říha a Ant. Pulz, který se námahou za to odpoledne potil, i když byla zima. Schůze proběhla bez vedlejšího případu a mohla být založena místní skupina katolická školního spolku.
  Při renovaci kostela, která letos byla dokončena, byl obraz, namalovaný r. 1792 Dominikem Kindermannem v Římě, obnoven ( vyčištěn ). V r. 1873 Storchem renovované sochy sv. Petra a sv. Pavla byly do r. 1905 pozlaceny. Pocházejí z r. 1804 od pražského sochaře. Náklady na renovaci kostela:

malíři Neumannovi z Rumburka              

19.139
uměleck. ústavu v Mnichově  3.816
Italu Toffalovi z Liberce 4.466
truhl. mistrovi Berndtovi na lavice  vč. podlahy aj. 4.735
staviteli Jäntschovi Šluknov, kanál   3.019
zámečníkovi A. Pulzovi za ost. práce - lavice na sv. přijímání  1.386
staviteli Gubeovi za lešení v kostele   1.253
stav. Hampelovi z Rumb. za zedn. práce   1.032 
dřevořezbáři Hruškovi ze Šluknova 460
truhl. mistr. Josue Röslerovi z Jiříkova za dvě zpovědnice při vchodu 590
klemp. Götzlovi a Kreibichovi  214
Neumannovi z Johnesthalu za štěrk  180
tesaři Kindermannovi z Loučného 245
za 3 zpovědnice ve zpovědní síni, 3 lampy ke třem oltářům a další   1.265

celkem          

41.800 Korun
     
     

Rok 1907

V květnu volby do říšského sněmu, tentokrát poprvé všeobecné, rovné a přímé. Počet mandátů byl zvýšen z 425, na 512. Hlavní volby byly 14. 5. Jiříkov patřil dříve k volebnímu šluknovskému obvodu, se tentokrát přes liberálního Dr. Kindermanna přesunulo k liberálně sociálnímu rumburskému obvodu, protože Dr. Kindermann se právem se bál o mandát, kdyby Jiříkov zůstal u šluknovského volebním obvodu. Ale Filipov zůstal ve šluknovském obvodu. Ve šluknovském volebním obvodu obdržel Dr. Kindermann (Mikulášovice) 3271 hlasů, křesťansko sociální redaktor J. Böhr 3180 hlasů, sociální demokrat Bräuer 3061 hlasů. Vyhrál Dr. Kindermann. Výsledky v rumburském obvodu: Josef Tschiedel, křesťanský sociálista, Jiříkov 1206 hlasů, Josef Hannich, sociální demokracie redaktor časopisu z Vídně 40 hlasů , Dr. Klittler všeněmečtí svobobodní z Vídně 107 hlasů, Dr. Malý liberál. z Prahy 83 hlasů. V Jiříkově bylo dohromady 2038 voličů. Při volbách 23. 5. získal v Jiříkově J. Tschiedel 1267 hlasů a Hannich 492, v celém volebním okrese Tschiedel 3307 hlasů a Hannich 4432 hlasy. Hannich byl tedy zvolen.
8. 6. 100 let trvání plátenické firmy May a Holfeld, ( k. k. privil. Leinwanderzeugung ) založen v r. 1807, účast na světové výstavě v Paříži 1867, ve Vídni 1873, na regionálních výstavách v Triestu, Teplicích, Zhořelci, Liberci záslužnými medailemi vyznamenána. Současnými šéfy jsou Eduard, Heinrich a Robert Holfeldové. Robert Holfeld zavedl mechanický provoz a slavil 25 let svého podnikatelského jubilea. Při této příležitosti věnoval svým dělníkům 500.
14. 6. byl pohřeb manželů : Johann Griedel z Horního Jiříkova čp.349, 62 let, zemřel na ztvrdnutí jater 11.6. odpoledne, jeho žena Františka Griedelová, 64 roků, zemřela ve středu 12.6. dopoledne ( na rakovinu jícnu ).
3. 6. v neděli se konalo na náměstí odhalení praporu dělnického, sportovního a pěveckého spolku, kde bylo vidět 5 dalších praporů a 6 hudebních kapel. Člen městské rady Heinrich Böhm měl přivítání jménem města, slavnostní projev musel zkrátit z důvodu, protože silně pršelo.
16. 7. oslavila 20. jubileum působení řádová sestra Benicia Stolzová, nar. 2. 10. 1862 v Praze, působila na zdejší v dívčí škole.
 28. 7. slavil kněžské zlaté jubileum kněz Pater Eduard Klemt, který žije zde v důchodu od r. 1903, děkan a farář z Dolní Poustevny.
Zima 1906 / 1907 byla velmi krutá, léto mokré a studené.
6. 8. v úterý, v 6. hodin odpoledne bylo v Jiříkově takové krupobití jako ještě nikdy, trvalo čtvrt hodiny. Tmavé mraky a skryté šumění to předpovídaly. Kusy ledu měli velikosti vajec, ještě za hodinu mohly děti ledem házet. Tato bouře přišla od Království ( Jüttelberg ) Přes Střední a Horní Jiříkov do Filipova, naopak  Aloisov a Rumburk zůstaly ušetřeny. Škody se nedaly ani vyčíslit.
 11. 8. bylo ve Filipově svěcení praporu křesťanského německého sportovního spolku.
 1. 9. odkryl německý tělocvičný spolek na náměstí vedle válečného pomníku Jahnovu bustu.
 Nastalo přibývající zdražení, dělnictvo se zorganizovalo a žádalo zvýšení mezd.
10. 9. v neděli v 10 hodin dopoledne vyhořel Hotel „ Na Rychtě“ ,, od r. 1890 majetkem Roberta Schwarze. Byly ještě ranní bohoslužby a tak to přilákalo tisíce zvědavých diváků. Příčinou byl zkrat elektrického vedení. Budova měla být postavena r. 1783 J. Maierem na místě staré, vyhořelé krčmy, Robert Schwarze nechal postavit na místě novou budovu.
20. 3. večer v 6 hodin, byli nalezeni zastřeleni na Töppelberku (Skalka) v Horním Jiříkově jednadvacetiletý, svobodný tkadlec Anton Weber, narozený v Císařském, naposledy pracoval u fy. Hoffmann v Neugersdorfu a šestadvacetiletá, vdaná Marie Rösslerová, (Pohlschneiderová dcera) z Jiříkova, bývalá servírka.
26. 9. bylo nalezeno při vypouštění rybníka Roberta Schwarze, do papíru a hadrů zabalené novorozeně, které bylo utopeno železnou tyčí. Jako pachatel byla zjištěna dívka, která byla předána trestu.
26. 9. shořel větrný mlýn na selském gruntu čp. 255 proti hospodě „Zur Schweiz“(u mostu u Červeného konzumu). Příčina neznáma. Dědem nynějšího majitele J. Budera (tzv. Matze-Buder) byl postaven r. 1845 a byl to poslední větrný mlýn, který stál jako vzpomínka na Starý Jiříkov. Při bourání trámů přišli 2 hasiči k úrazu. Adolf Taudtmann a Anton Wendler. Při bourání se přetrhlo lano a tahající mužstvo spadlo na  zem. Přitom se poranili oba na hlavě a oba měli díru v hlavě na stejném místě. Adolf Taudtmann zemřel na otřes mozku. V neděli ráno ve 4 hodiny něco dělal v blízkosti ještě hořícího stojanu mlýna Vinzenz Krüger, najednou spadly vel. kusy hořícího dřeva a jeho usmrtily.
27. 9. zemřel ve Varnsdorfu ve věku 61 let organizátor a majitel tiskárny (knihtiskárny) P. Ambros Opitz, byl pohřben ve Vilémově do rodinné hrobky.
V tomto roce byly volby do zemského sněmu. Před rokem 1896 zastupoval okres Jiříkov, Filipov a Království Dr. Jur. Nagl ze Šluknova. Když uplynulo volební období v 1896 postavila liberární strana zde soukromníka Roberta Lahmera. Křesťanští socialisté postavili majitele knihtiskárny P. Ambros Opitz z Varnsdorfu, vydavatel křesťansko sociálních. Varnsdorfských - rakouských novin 1896 byl zvolen P. Ambros Opitz jako poslanec sněm. a jako domorodec pilně ve svém vol. obvodu pracoval. Jeho poslanecké příjmy (diety) daroval obci pro chudé.  V roce 1901 uplynulo volební období. Starosta Heinrich Holfeld Jiříkov poslal poslanci sněmu P. A. Opitzovi děkovný spis za jeho požehnanou práci, pro nové volební období se ale nechal od liberální strany sám jako kandidát navrhnout. Na shromáždění voličů se vyjádřil, že je lépe pro zemský sněm, když bude volen někdo, kdo bydlí v místě, že poměry svých voličů zná lépe. Při volbě měli Holfeld a Opitz stejný počet hlasů. V takovém případě rozhoduje los. Prázdné lístky voličů se počítají jako poloviční hlas. Holfeld přitom zvítězil s polovičním hlasem. Výbor sněmu měl za výsledky voleb vyslovit uznání, ale neučinil to úmyslně, proslýchalo se, že dokonce se souhlasem Čechů, kteří se domnívali, že je Holfeld méně nebezpečný než P. Opitz. Holfeld se stal jen prozatímním poslancem, obdržel diety, neměl ale právo žádat a mluvit.
 


 

Rok 1908

 • Když v roce 1907 uplynulo volební období do sněmu a Pater Opitz byl po smrti, se Holfeld pro nové volby 27. 2. 1908 už nenechal navrhnout, liberální strana doporučovala úředníka Karla Staudteho z Prahy, který v Jiříkově nebyl známý, křesťanští socialisté kandidovali J. Böhra z Varnsdorfu, sociál. demokrati J. Schäfera, Liberecká Křesťansko sociální strana horečnatě pracovala. Kdo byl nemocen a nemohl chodit, byl přivezen k urnám. Ve volebním obvodě bylo 1087 voličů, 873 chodilo volit.

Josef Böhr  obdržel  v Jiříkově 289 hlasů

 

v Království   130 hlasů
  ve Filipově 108 hlasů
Karl Staudt   v Jiříkově 260 hlasů
   v Království 12 hlasů
  ve Filipově  41 hlasů
J. Schäfer   v Jiříkově 17 hlasů
   v Království   2 hlasy
   ve Filipově

14 hlasů

 • Křesťansko sociální poslanec Böhr byl v okrese s 527 hlasů volen.

 • Při obecní volbě dne 20. 1. odevzdalo 1088 voličů 3. volebním tělesu 800 hlasů.

 • Od křesťansko socialní strany bylo 367 vydaných a celkem 500 uzavřených hlasů odevzdaných.

 • Obdrželi: J. Tschiedel 568 hlasů, Josef Berndt 563 hlasů, Ignaz Ruprecht 459, Anton Fabich 547, J. Rudolf 543, Ign. Richter 542, Joh. Röttig 541, Ant. Pulz 539, Ant. Richter 536, Ant. Müller 527, Ant. Richter Nr. čp. 578  523, J. Schnitzer 518.

 • V sobotu, 15. února, měla být volba starosty a poslanců města. Star. presidentem byl Anton Müller křesť. soc. strany. Před vstoupením k vol. aktu se ptal J. Tschiedel ve jménu křesť. soc., jestli je majorita ochotná, tak jak to při poslední volbě starosty 1904 starostou Holfelda slíbila, že povoluje 2 mandáty rady města, pro křesť. soc. jelikož jsou větší volební třídou. Nebylo povoleno, proto křesť. soc. odešli a volby se nemohly konat, od zbývajícího výboru dostali každý pokutu 20 Korun.

 • 6. 3. v pátek dopoledne v 10 hodin se opakovalo to samé. Ani žádost Ignaze Bitterlicha, člena majority, se neuznal Ant. Pulz ( minorita ) ujal se slova a řekl: „ Nestojí sice v zákonu, že minorita by musela obdržet 2 členy městské rady, ale také nestojí v zákonu, že majorita, která má jen 2. a 1. volební těleso, si smí ponechat všech 6 mandátů.“

 • 3. volební skupina je toho názoru, že by se mělo za tím něco skrývat, když majorita je nenechá koukat do hrnce. Velký aplaus v naplněn. hledišti – majorita mezitím protestovala.  A. Pulz a Ignaz Ruprecht dali znamení k obstrukci, ten první si posloužil samovyrobenou řehtačkou, druhý píšťalkou, ostatní členy minority zvedl křik a diváci k tomu tleskali. J.R.Holfeld a H. Böhm otevřeli okna, když minorita volala :

„ Ano, otevřete, mají to všichni slyšet!“

Pulz volal:

„ Nyní je konec trpělivosti, pryč s terorismem, my nepotřebujeme stranického starostu, ale starostu, který stojí nad stranami.“

Minoritě se volalo:

„ Vy se chováte jako anarchisté a demokrati !“

„ Ale vy jste nás k tomu donutili.“ byl ohlas zpět“. 

„ Můžete být rádi, že nejsme sociál. demokrati, jinak jste možná viděli modré věci.“ 

 • 19. 3. ve čtvrtek odpoledne ve 3. hodiny bylo zasedání znova tak, bez výsledků.

 • 23. 3. zavedeno domácí péče o nemocné, sestrami řádu sv. Karla Boromejského a Pater kanovnik Kasper sbírkou obdržel obnos 10 000 Korun, z toho se mělo ročně zaplatit 400 Korun za výživné (na péči) . První sestra se jmenovala Angela Vojtěchová.

 • Ve čtvrtek opět zasedání 2. 4. odpoledne ve 3 hodiny opět bez výsledku.

 • Pátek, 10. 7. odpoledne ve 3 hodiny bylo páté shromáždění, přijel dokonce okresní hejtman Dr. Melzer a jeho snaha i Dr. Possiga (komisaře) byla zadarmo, že ani po pátém pokusu se nemohlo volit starostu. K vyřizování nutných záležitostí povolal dřív. starosta členy dřívějšího výboru, křesť. soc. na takové zasedání nechodili. A. Pulz byl žalovaný, pronesení výrazu „koukání do hrnce“ , na zasedání výboru dne 6. 3. a starosta a městská rada podali žalobu jako „urážku na cti“. Soudní jednání se konalo na zelený čtvrtek, 16.4. ve Šluknově, kde byl A. Pulz odsouzen zaplatit pokutu 50,- Kr a soudní náklady. Při odvolání 11. 5. na jednání v České Lípě byl A. Pulz volný a žalobci museli veškeré výlohy hradit.

 • 19. 7. uhodil blesk do sušárny při cihelně Jos. Ullricha čp. 101 a zabil 53 letého zaměstnance Aug. Hübela, otce 6 dětí. 5.6. 1896 byl v té samé stodole pracovník cihelny (Rute Anton) Johann Neumann též bleskem zabit.

 • V neděli, 16. 8. ze strany města oslavy 60-ti letého jubilea vlády Františka Josefa. I. Zde v důchodu žijící děkan Anton Donát byl vyznamenán zlatým. křížem s korunou od císaře. Působil 40 roků jako farář v Algersdorfu.

 • 6. 7. a 8. 9.se konal v Rumburku den katolíků s oslavou 60-ti letého výročí vlády Františka Jososefa I. a 50-ti leté jubileum kněžství papeže Pia X. Byla velká účast: biskup Frind, prelát Schinder, Jesuit P. Kolb,  hrabě Ďurinský, Kinský, baron Zessner, P. Ildenfons Lichtenstein. Pod vedením „Rumburských novin“ byl v jejich výloze vystaven obraz kněze, obklopený opicemi. Horda volně myslících a sociálních demokratů rušili návštěvníky, plivali na kněze, házeli shnilými vejci, bečeli mů a bů, házeli koňským hnojem po voze biskupa. V úterý večer, když se občané vrátili do Jiříkova a Filipova, byli přepadeni a kameny se po nich házeny. Někteří byli na to potrestáni pokutou nebo arrestem, vedení inteligence vědělo, jak se zodpovědnosti vyhýbat.

 • 27. 9.  navštívil ministr železnic Dr. Derschatta Jiříkov, aby vyslechl přání ohlášení stavby na zastávce.

 • V neděli, 18. 10. měl kanovník Pater Kasper své 70 narozeniny, přítomno bylo 20 knězů.

 • V pátek, 20. 11. zemřel ve svém bytě čp. 477  ve věku 37 roků katechet měst. školy Pater Franz Richter, který působil od jejího vysvěcení 1895 jako  Kaplan a pak od r. 1901 jako katechet v měšťanské škole. Jeho mrtvola byla v neděli 22. 11. pak převezena do jeho rodiště Hainspach ( Lipová ) a tam pohřbena.

 • 1907 v červenci, bylo započato se stavbou obydlí pro hřbitovního zahradníka a márnice, ukončeno 1908. Zároveň se zřítil oblouk vchodových vrat. Od stavby zvonice bylo ustoupeno.

     
     

Rok 1909

 • Od 10. 1. školním katechetou Raimund Henke za zemřelého Patera Franze Richtra. Proto bylo nutno změnit bohoslužby. Druhá mše svatá o půl 9 byla přesunuta na čtvrt na 9, kázání o půl 10 na čtvrt na 10 a školní mše svatá na 11 hodin

 • Jak již uvedeno, nebyl zvolen 1908 starosta i když se o to pokoušelo vícekrát. Při všech 5 shromážděních, majorita nepovolovala pro minoritu 2 mandáty městské rady. Mezitím úřadoval starý výbor a starosta. V zasedání, v pátek 29. 1. 1909 se měl zvýšit plat starosty z 800 Korun na 1.200 Korun. Proti tomu ale minorita protestovala, pro špatné chování starosty. V srpnu tohoto roku prohlásil starosta a st. rada města ve spisu na okresní hejtmanství, pro město a okresní výbor, že oba dne 12. 8. tohoto roku úřadování položí, z důvodu, že na úřad v její moci ztrácí autoritu, skrz tak vzpurné členy minority, kde se žalobou vyrostlé výlohy nedaly sehnat. Mimo toho se také proslechlo, že důvod položení úřadování je též, že okresní hejtmanství povolilo dětskou oslavu 18. 7. i když místní školní rada protestoval. Dne 12. 8. bylo 6. shromáždění ohlášené volby starosty města. Zvědavých bylo v zasedací síni tolik, že se tam nevešli. Ve 4 hodiny odpoledne se nejdříve sešel starý výbor, aby vzal resignace na vědomí. Po zahájení chtěl komisař, okrresní hejtman Dr. Melzer docílit rozhovor mezi stranami, ale majorita to odmítla. Dr. Melzer vysvětlil, že resignace znamená těžkou výčitku pro úřad, zamítl to a podal nutné vysvětlení, proč se nesehnaly prostředky na uložení pokuty na stranu minority. Nový výbor ještě nebyl sestaven a starý výbor nemá právo minoritu potrestat. Tímto bylo shromáždění uzavřeno. V pět hodin se sešel nový výbor k volbě starosty pod vlení Ant. Müllera. Komisař upozornil členy na zodpovědnost tohoto setkání a při nepodaření se musí přivolat zemský komisař. Rozvinulo se rozdrážděné mluvení sem a tam mezi dvěma tábory. Böhm (majorita) říká, že majorita nemůže se smířit s nepřáteli, také nechce vyjednávat a ještě méně se k něčemu přiznat. Dr. Melzer opět varoval, aby majorita byla ochotnější, volal Böhm:

" My chceme volit, my se chceme držet zákona. Kdo nechce, ať nese následky."

Robert Holfeld (majorita) říkal:

" Moje strana chce volit, ale menšina chce jen podmínečně, to nemůžeme schválit. Dávám vám dobrou radu: Volejte klidně dnes s námi a když budete mít smůlu, pak klidně ty tři roky vydržte, pak se zase uvidí." ( smích )

Na tento posměch odpověděl J. Tschiedel (minorita):

" Když bývalý starosta Henri Holfeld byl jmenován čestným občanem města, byli jsme žádaní, volit pro. Stalo se. Tenkrát jste vy, pane Holfelde, slavnostně slíbil, že vy to nikdy nezapomenete a bohatě nás za to odměníte. Do dneška se ale nic nestalo. Nedodržují se sliby, a proto toto místo opustíme. "

Tímto bylo shromáždění po šesté uzavřeno.

 • Podle usnesení ze dne 27. 8. bylo městské zastoupení rozpuštěno a nasazena komise správní na vyřizování obecních obchodů, do kterých byli dání též dva členi minority. Okres k tomu určil Roberta Holfelda jako předsedu. Jako členy: H. Böhm, Joh. Heine, Karel Lorenz, Pius Sieber, Jos. Tschiedel, Jos. Berndt. Ve čtvrtek, 26. 8. se konal slib. Obecní správní komise úřadovala do 16. 1. 1911, kdy se konaly volby pro předsedu.

 • Úterý, 16. 3. povolání reservistů, aby šli k srbské a černohorské hranici. Začátkem března tam stálo již 300 000 mužů. Z Jiříkova se povolalo 12, z Filipova 5 mužů. Dne 1. května se reservisté vrátili zpět.

 • 1. květen dříve dělníci neoslavovali. Jen společnosti pěvecké zpívali nebo hrály kapely večer na Töppelbergu nebo v Dolním Jiříkově. V letech 1880 chtěli sociální demokrati 1.máj udělat světovým svátkem. V průmyslových místech byly srážky, proto továrníci, hlavně ve zdejším okolí, dali příkaz, kdo na 1.máje zůstává doma pro májové oslavy, bude z práce propuštěn. Zdejší dělnický spolek sociálních demokratů udělal letos v sobotu 1.máje, průvod pochodňový z kapelou a pak v hostinci " Zur Weintraube " věneček.

 • V neděli 16. 5. odpoledne se pohřbila poslední osoba, 84 letá, svobodná Adelheid Röttigovová, měla podle smlouvy ještě právo na pohřeb na hřbitově.

 • 18. 7. pořádal křesťanský školní spolek na louce J. Röttiga školní slavnost, účast kolem 2 000 osob.

 • 9. 8. se zřizovala ve Filipově samostatná pošta. 1. 10. se otevřela ve Filipově c.k. celnice v čp. 55, byl odkoupený dům od slečny Pilzové za 25 000 Korun. naproti celnici v Neugersdorfu.

 • 28.11. večer  v půl 8 zemřel v Litoměřicích ve věku 85 let biskup Dr. Schöbel.

 • V lednu 1909 založen katolický časopis " Das Niederland ", tištěný u J. Strobacha v Jiříkově, prozatím 4 strany, roční předplatné 5 Korun, první číslo vyšlo 16.12.1908 jako zkušební číslo. Jako vydavatel tiskový spolek pro Jiříkov a okolí, ustanoven 19.10.1908 v Mnichovohradišťské pivnici.

 • 19.2. v pátek dopoledne se oběsil ve svém bytě svobodný, 23. letý Max Holfeld, syn továrníka na boty R. Holfelda. Limonádový výčepní Franz Halbig z Wiesenthalu se oběsil 21.10. nedaleko jeho nově koupené restaurace  " Rabenstein " v Johnsdorfu.

 • 7.10. shořela stodola horního mlýna v Dolním Jiříkově. V lednu 1911 se přiznala služebná, která u mlynáře sloužila (čp. 166), že stodolu zapálila.

 • 3.10. odpoledne v 1 hodinu shořelo hospodářství čp. 73 v Loučném (Jos. Thumého).

 • Letos vystavěna továrna Kindermanna ( Netzfabrik ) na síťky, pod továrnou Eduarda Diessnera.

 • Od roku 1900 až 1910 se v Jiříkově vystavělo 143 nových domů.  V této době se hlavně zastavělo místo zv. "Lichtviertel" a místo "Butterberg"


Rok 1910

 • V sobotu, 16.dubna byla v zařízení mandlu Artura Penesu v Praze 14 letá dcera Ignaze Liessela od mandlu umáčknuta.

 • 2.6. nález zbraně z doby třicetileté války, synem ševcovského mistra Johanna Richtera v Nov. Jiříkově v Mlýnské strouze za Černým rybníkem. V dírách bylo nalezeno 139 kusů pušek kalibru 13 mm a 3 dkg těžké kulky do pušek. Zbraně mohly pocházet ale také z myslivny, která kdysi na tomto místě stála.

 • Dne 5.6. byl instalován nový biskup Litoměřický Josef Gross, nar. v Pfraumbergu 10.10.1866, bývalý arciděkan ze Sokolova, pražské diocéze, instalován v litoměřickém chrámu kardinálem Skrbenským.

 • 22.6. dekorován J. Kasper okresním hejtmanem, rytířs. křížem řádu Fr. Josefa.

 • Ve čtvrtek, 13.7.1911 ráno kolem 3. hod. shořel dům a stodola hospodáře Ferdinanda Kühnela v Jiříkově čp. 223

 •  7.8. a také 9. 10. se konalo 25 výročí poutního místa Filipov za přítomnosti biskupa Grosse.

 • V neděli 23.7. se konalo svěcení vlajky pro pěvecká spolek " Am Ritterbach "

 • V neděli, 24.7. slavil Robert Hesse z Louček svojí Primiz, patřil k řádu Cisterciánskému v Osseku jako P. Leopold.

 • 27.7. zemřel v Loučkách Anton Richter (přezdívka vulgo Martens-jorgel ), soukromník ve věku 99 roků a 5.8. v Dol Jiříkově vdova Magdalena Müllerová ( Karlebauerin ) ve věku 93 let.

 • 4.9. ve Filipově "Gautag" křesťanského německého spolku, průvodu se účastnilo 47 spolků, 5 kapel a 17 praporů.

 • V letošním roce bylo nápadné zdražování všech spotřebních předmětů a hlavně potravin. Veškeré druhy masa stouply o 20 haléřů na. 1/2 kg

 • 23.9. osadil vedle sakristie zdejší ovocnářský a okrašlovací spolek pamětní kámen ( o váze ca. 40 centů, z Töppelbergu ) s nápisem " Na paměť zakladateli zdejšího, domácího ovocnářství p. Pateru Göttlichovi, čestným pánem chrámu a děkan zemřelém 11.9.1843, v děkovném uctívání jeho zásluh "

 • V neděli 9. 10. dopol. v 11 hodin se sloužila pro katoliky v Ebersbachu v sále hotelu "Stadt Zittau" poprvé katolickou bohoslužbu, mši svatou a kázání.

 • 17.10. v pondělí slavili August Diessner ( Oberhammel ) s Magdalenou, rozenou Kindermannovou, diamantovou svatbu, ( 87 a 85 roků )

 • 10.11. diamantová svatba, Alois Richter 85 roků z Louček s Theresií roz. Zurschovou, 86 roků.

 • U příležitosti 80 narozenin císaře Fr. Josefa I. na jeho příkaz, se konaly sbírky " pro dítě " a sebralo se od dětí školy 1 500 Kr.

 • Johann Lorenz zřídil továrnu pro mechanické tkalcovskými stavy s elektrickým pohonem - vedle chudobince a taktéž Edmund Holfeld v Novém Jiříkově proti svému obytnému domu.


Rok 1911

Letos se konalo sčítání lidu, výsledek byl následující :

Podle vyznání

Jiříkov

Nový Jiř.

Loučky    

Filipov    

suma    

přírůstek od 1901

římsko-katolické

6963

616

964

2178

10721

863

staro katolické

7

 

 

5

12

5

protestanti                  

212

13

53

77

355

130

Israelité

5

 

 

 

5

5

bez vyznání   

3

 

 

 

3

3

Podle národnosti:

německá                   

6900

614

966

2210

10690

 

česká                               

18

 

5

50

73

 

maďarská                     

12

 

 

 

 

 

cizinců                             

321

 

 

 

 

 

obyvatelů celkem

8836

4207 mužů

 

2260

11096

 

4629 žen

 

 

přírůstek od 1901

704

 

 

308

1012

 

 

 • V týdnu od 21. do 28. května byla ve farním kostele missie, kterou vedli kněží Pater Erz. Weinamm provinzial z Vídně řádu Redemptoristů, rektor z Vídně P. Januschek, P.Otta Digskron, rektor Vídeň Nové Město. V těchto 8 dnech šlo ke svaté zpovědi okolo. 5 000 osob, hlavně mužů a ke svatému přijímání okolo 6 000 osob.

 • 16.1. konstituování obecního zastupitelstva po 3 letech sporů - nejdříve se rozvinula rušná debata ohledně trestu pro členy Minority, zvolen byl z 22 hlasy jako starosta Heinrich Holfeld a 6 členů městské rady z Majority. H. Böhm, J.R. Holfeld, Karl Lorenz, Joh. Heine, Robert Marschner, Edmund Holfeld, Adolf Zschume, Ignaz Bitterlich. "Die minorität" pokaždé odevzdala 12 prázdných vol. lístků.

 • V pondělí 26. 2. slavil v kapli ( Herz Jesukapelle ) kostelník Johann Hentsche své 40 leté jubileum své činnosti jako kostelník.

 • 26. 2. zemřel zde narozený 9.5.1859 katechet měšťanské školy Pater Jos. Ohmann po těžké revmatické nemoci. Byl naposledy 20 roků katechetem v Hrádku ( Grottau ).

 • V pátek 7. 4. přesídlil kaplan P. W. Bertl, který zde působil 12 roků, jako administrátor do Fukova ( Fugau ), kde byl 6.8. instalován jako farář. V Jiříkově, kde měl velké zásluhy. Jako duševní správce působil též jako dlouholetý předseda lid. spolku.

 • 14. 5. v neděli, ve Filipově vysvěcení nové školní tělocvičny.

 • V měsíci březnu byla od císaře rozpuštěna říšská rada, která fungovala od r. 1907 a nové volby byly odloženy na 13.června. V Rumburském volebním obvodě byli kandidáti :

 • Dr. Jerzabek, lékař z Vídně ( křesť. soc. ) Josef Kühl, tajemník továrníků z Liberce ( něm. svobodných ), Josef Hannich, spisovatel Vídeň (soc. dem.) Bylo 9318 voličů v okresu.

 • Dr. Jerzabek obdržel 2 345, Hannich 3 576, Kühl 2 243 hlasů, jen v Jiříkově 2 042 voličů. Z toho obdržel Jerzabek 1003, Hannich 353, Kühl 395 hlasů. Při volbách 20. června obdržel Jerzabek ohl. kompromisu mezi něm. svob. a křesť. soc. pro Šluknovský a Rumburský okres 4 276, Hannich 3 958 hlasů, v Jiříkově Jerzabek 1 344, Hannich 456 hlasů.

 • Při volbách 20. 6. měl jeden prázdný volební lístek v Jiříkově veršík : " Od těch 2 nepříjemných se mi nelíbí ani jeden, proto nebudu hloubat, nevolím ani jednoho."

 • V měsíci květnu koupila spořitelna od Olgy Leubnerové, roz. Lahmerové ( z Liberce ) louku hned vedle " Rychty " ležící, ve výměře 1200 sáhů čtverečních za 33 500 Korun, aby si postavila vlastní budovu pro spořitelnu.

 • Na jaře 1911 pronajal si tělocv. spolek " Austria " louku od Röslerova nadačního statku a založil tam cvičiště a hřiště.

 • Dne 15. 8. se konal prosebný průvod od farního kostela do Filipova ohl. velkého sucha.

 • Dne 1. 9. se přestěhoval p. Mimberg, kaplan ve Šluknově, který vypomáhal zde po odchodu Patera Bertla, zase zpět do Šluknova a na jeho místo nastoupil Pater Ferd. Sax, narozen v Kolíně, jako kaplan.

 • 8. 10. se konalo ve zdejším kostele svěcení praporu pro zdejší kongregaci panen. Asi 700 účastníků se 7 vlajek bylo ve slavnostním průvodu.

 • 29. 10. tu byl krajský den křesťanských německých spolků mužů (Gautag) v Mnichovohradšťské pivnici a mluvili tam poslanec Dr. Jerzabek, šéfredaktor Dr. Funder od říšské pošty a poslanec sněmu a Josef Böhr.

 • Na střelnici bylo zároveň křesťanské shromáždění žen pod vedením předsedy, generálního tajemníka K. Rziha.

 • Letošní léto bylo velice suché, na podzim bylo přes den velké horko a v noci jinovatka a mráz.

 • V sobotu, 14. 10. čistil svobodný Johann Krebs z Jiříkova ve tkalcovně Hermanna Wünscheho v Ebersbachu velký kotel, do kterého vlezl a na osvětlení si rozsvítil Ligroin lampu. Tato lampa explodovala a on měl těžké popáleniny. Před třemi měsíci v té samé továrně strčil jeho otec ruku do stroje ( Reisswolf )


Rok 1912

 • Zima 11/12 zprvu velmi mírná, od 6.1. velké zimy, 4.2. až -30 stupňů C.. Koncem února zima povolila.

 • O svátku zvěstování panny Marie měl farář Kanovník Jakob Kasper ve farním kostele kázání na rozloučenou a pro stáří a revmat.nemoc odešel od 1.4. do důchodu.

 • Od tohoto dne bydlel v domě sester čp. 477 aby tam strávil poslední roky svého života. Zdejší kaplan Pater Ferdinand Sax nastoupil v dubnu zdravotní dovolenou a na jeho místo nastoupil Pater Peter Bökeler z Lípové. To, co Kan.Pater Kasper v době od 1869 do roku 1912, když od roku1869 byl zaměstnán jako kaplan, vykonal v oblasti duševní správy, činností pro spolky, pro tisk a pro dobročinnost, to se do krátkého rámu kroniky nenechá podrobně popsat.

 • Jeho trvalá zásluha je zdejší sirotčinec a jeho činnost jako otec pro studenty tím, že nechal (pomáhal) vystudovat 20 studentů na kněze. Letos byl též jmenován papežským tajemníkem (Geheimkammerer).

 • Od 1.4. kaplan Dr. A. Friese byl Administrátorem fary v Jiříkově.

 • 1909 koupil Julius Sommer z Rumburka od majitele cihelny Johanna Ullricha cihelnu ležící na zemské hranici, na silnici do Neusalzy a zřídil tam mlýn na kostní moučku. Připravené kosti, které často měly ještě na sobě maso byly napadeny hnilobou, rozšířily v DolJiříkově a saském Hampelu pekelný zápach, že saské úřady a obecenstvo si ztěžovalo. Na lidských sidlištích ani nejsou povoleny tovární podniky takového druhu. V horké letní době k tomu vnikly miliony much, komárů a červů. Proto se rozkazovalo omezení výroby až konečně byl podnik zlikvidován a proto pro toto místo název Knochenmühle, kostní mlýn.

 • Čtvrtek, 13.června a čtvrtek 20.6. byly při bouřkách průtrže mračen a krupobitím, byly velké škody na domech a polích hlavně v Dolním Jiříkově. Od roku 1897 už taková katastrofa nebyla.

 • V neděli, 21. 7. slavili Pater Johann Röttig z Horního Jiříkova a v neděli, 28.7. Pater Johann Röttig z Dolního Jiříkova primic.

 • 29. 7. položen základní kámen nové spořitelny.

 • 1. 8. byl zdejší administrátor Dr. Anton Friese přeložen jako administrátor do Reinowitz okr.Jablonec n.N., jelikož protest.patron fary, majitel hospodářství ve Šluknově, komerční rada Grumbt v Drážďanech nepresentoval jako faráře býv.kaplana, který působil v Jiříkově od 1. 9. 1900 do 31. 7. 1912, ale faráře Friedricha Fischera z Eisendorfu (jižní Čechy, diecése Budějovice) narozeného 31.7.1880 v Terezíně. Od té doby začala v Jiříkově demonstrace, celá duševní správa byla rozrušena a viděla křivdu, že starší duševní správce měl ustoupit uchazeči, který nikdy nebyl u Šluknovsk.patronátu ale že měl tetu u patronátu jako kuchařku. Vypadalo to tak, že přátelství a přibuzenstvo bylo ovlivněno některým zdejším kruhem, kterému Dr.Friese byl trnem v oku (nestal v obličeji???). Nastaly v lidích 2 strany, které veškerou lidskou vášní bojovali proti sobě. Tím oba kandidáti, kteří nikdy v životě neměli níc společného s Jiříkovem se dostali do pozadí. Již 18.6. se utvořilo komité, které mělo v úmyslu, prosadit farní místo pro Dr.Frieseho. Křesť.soc.okruhy byly obviněny, že působily za zády pro vyhnání Dr.Frieseho, protože se na základě energ.odmítnuti ze strany admin. z Reinowitzu chovaly odmítavě. Byla vyslána nyní deputace, na všechny místa, psalo se anonymních dopisů, sebralo se 5000 podpisů pro Dr.Frieseho. Zase druhá (proti) strana tvrdila, že se podepisovalo 1/3 soc.demokratů a školní děti. Dne 28.10. byla na náměstí demonstrace proti far.P.Fischerovi, policie musela zasahovat, jedna žena byla zavřena, (do arrestu). Dne 29.10. se vydalo opět větší množství lidí k bytu kan.Kaspera čp.477 a k obchodu Marií Müllerové a vyslovilo hanění, že starosta Joh.Heine přivolal policii a mnoho osob bylo soudně stíháno, rozhořčení se ale jen stupňovalo. Později se zmocnil této záležitosti bohužel i tisk, v Jiříkově vydávaný „Niederland“ útočil na demonstranty a další též jako Rumburské noviny, Lidové noviny ve Varnsdorfu, noviny v Ebersbachu a Gersdorfu. Dne 22.11. 1912 přinesl rakouský tisk „Osterr.Volkszeitung“ větší článek celé věci, který byl též zaměřen proti „Niederlandu“. Proti tomu zase psaly Rumburské noviny. 13.12. večer byla schůze ve Mnichovohrad.pivnici kde byli přítomni též poslanec Böhr a generální tajemník Rzíha z Varnsdorfu. Farář Fischer zatím nastoupil dne 15.11.1912 šestiměsíční dovolenou. Kaplan Ferdinand Sax byl jmenován Administrátorem pro faru. Také spolky byly vyzvány a žádaly napsat vše biskupovi. Proto došlo k bouřlivým výstupům ve schůzích, v lid.spolku a žensk.spolku byli členy výboru vyřazeni co byli nepovolni. V létě starosta Henrich Holfeld a měst.radní Heinrich Böhm a Robert Narschner od svých funkcí ustoupili. V pondělí, 2.září tuto resignaci vzal na vědomí obecní výbor a jako starosta byl zvolen Johann Heine. Městská rada: Karl Lorenz, Adolf Zschumme, Ignaz Bitterlich, Johann Hoffmann, Josef Berndt, Johann Röttig, poslední dva patřili straně křesťanských socialistů.

 • Dne 1. 9. nastoupil jako nový kaplan Pater. Franz Liebsch, nar. ve Šluknově.

 • Adolf Zschume, který byl 2. 9. zvolen jako městský rada a 9. 9. ještě byl na schůzi městské rady, přišel večer v 9 hodin domů, zouval se a přitom se skácel, byl to srdeční infarkt, byl ihned mrtev.

 • 29. 8. vstoupili zedníci stavitele O. Hoffmanna v Jiříkově do stávky, také zedníci stavitele J. Kunzeho ze Šluknova vstoupili do stávky, která trvala 7 týdnů. Žádali místo 44 haléřů 50 haléřů na hodinu a uzavření kontraktu nebo tarifu, že mzdy mají býti v létě zrovna v té samé výši jako na jaře a na podzim. Mezitím zaměstnali stavitelé Italy.

 • V listopadu a prosinci nastalo povolávání reservistů, Serbie a Montrnegro hrozily válkou a Rusko silně obsadilo rusko-polskou hranic.

 • Větší nové stavby byly, mechanická tkalcovna firmy May a Holfeld vedle lékárny (zdravotní středisko) a tovární zařízení pro mechanickou tkalcovnu firmy Holfeld a Jarschel naproti tiskárny Strobacha.

 • Ve čtvrtek, 25.dubna se oběsil ve svém bytě ženatý, 54 roků, Friedrich Langhammer, naroz. v Hohenelbe (Vrchlabí). Jelikož byl členem „Plamenu“, byla jeho mrtvola dne 28.4. v márnici v Žitavě spálená. První případ v Jiříkově.
  Obec si letos do 30. 6. 1930 zajistila právo od Hornolužické společnosti pro elektriku, aby mohla elektrickou energii v místě prodávati ve vlastní režii.

 • Také se mělo koupí získat celou síť a elektrický podnik od společnosti, ale projekt se rozbil, společnost totiž žádala 45.000 Korun, kdežto od odborníků 2. strany byla odhadnuta jen na 33.000 Korun. Proto vystavěla obec vlastní podnikové zařízení o nákladech 200.000 Korun přes rakouskou společnost Bergmann-Elektrika. Elektrický proud ale brala z Neusalza-Sprembergu.
   


Rok 1 9 1 3

 • Letošní masopust byl velmi krátký, popeleční středa padala na 5.února, Hromnice (2. 2.) na masopustní neděli, což se od r.1845 už nestalo. Letošní termín velikonoční (23.3.) je po druhé od doby počítání kalendáře. V minulém století se stalo 2 kráte, 1845 a 1856, příště to bude v roce 2008, 2160 atd.

 • 19. 5., 27. 5.a 3. 6. tu byly silné bouřky, velké deště a krupobití.

 • Koncem srpna se vrátili zpět do vlasti mobilizování reservisti z Balkánu

 • 20. 7. v neděli slavil Pater.Johann Röttig svou 1.mši svatou.

 • V záležitosti kolem obsazení fary nastala změna, když farář Fischer 1. 6. 1913 na farní beneficium Jiříkov resignoval a faru v Jiřetíně obdržel. Dne 3. 6. přesídlil na nové místo. Fara Jiříkov se znova vypsala, tentokrát se ucházel o to místo Dr. Henke, katechet v Jiříkově, Pater W.Bertl, bývalý kaplan v Jiříkově, farář t.č. ve Fugově. Dr.Kinzer, Administrátor v Niklasdorfu, okr.Kadaň a Dr.Friesse, farář v Reinowitzu od 1. 2. 1913. Jednotliví uchazeči se obrátili na obec, proto bylo obsazení místa zdejší fary i předmět veřejné výborové schůze městské rady koncem srpna. Na této schůzi psalo se pak dle zprávy v „Niederlandu“ od 23. 8. 1913 čís.65, že městská rada pána Dr.Frieseho nechce, že se zabývá příliš moc politikou, že chtějí kněze jako faráře, který se stará o duševní správu svých farních dětí“. Když se nesouhlasí s přáním městské rady, pak odmítne obec veškerou zodpovědnost, státní úřady pak musí event. zasahovat. Biskup dostal v záležitostí fary 8 deputací, jednu také od zástupce městské rady. Tentokrát opět jela radní deputace do Litoměřic, nebyla ale přijata, nýbrž odkázána na písemnou cestu. Takové jednání přijala nejen obec ale též okres (Bezirkshauptmannschart) i patron. Od konsistoři bylo doporučeno aby Dr.Henke a farář Bertl vzali svoji žádost zpět. Dr.Kinzer nebyl do návrhu zařazen, jen Dr.Friese patronovi presentován. Ten v preklusiv termínu své jmenovací právo nenárokoval ale prohlásil, že nikdy Dr.Frieseho nebude volit jako faráře, proto přešlo jmenovací právo na biskupa, který také Dr. Frieseho jmenoval farářem. Městský úřad nejdříve zamítl státní potvrzení pro nového faráře, když ale různé deputace u městského úřadu hraběte Thůna navštívily, vzal Městský úřad jmenování „na vědomí“. 30. 12. 1913 byla v Litoměřicích konfirmace faráře. Instalace byla odkládána z ohledu na volby, také volby byly odloženy do konce ledna. Farář Friesse chtěl zrovna odcestovat dne 31.1.1914 z Reinowitzu i s nábytkem když obdržel telegram od konsistoře: Installatio Georgswalde justa mandatum, nuntiaturae apostolicae differatur“. Příjel v neděli, 1. 2., zase zpět do Jiříkova. Zdejší kaplan přesídlil tohoto dne jako administrátor do Reinowitzu.

 • 10. 2. došlo od konsistoře nařízení konsistoriální kongregace ze dne 5. 2. 1914 čís.394/13. : „Recursus quamplures ad han s.Congregationem pervenisse sive circa nominationem titula Paroeciae Georgswalde sive circa provissionem quandam sacerdoti Kinzer tribuendam. Missio in possessionam praefatae paroecial suspensa“. Dr.Kinzer a Patron přinesli rekurzy. Nový farář, tedy státně zařazený farář, cirkevně ale jen zase administrátorem a to Spiritualadministrátor, aby k úředn. jednání vlastnil potřebná Jurisdiktrons-práva. Po 1.dubnu 1914 došlo od konsistoře rozhodnutí konsistoriální kongregace z Říma vídeňské Nunciatury ze dne 29.3.1914 čís.1754 na základě zprávy litoměřického Ordinariátu: „S.Congreg. Consistoriali in causa provisionis parveciae Georgswalde, omnibus rite consideratis, non amplius insistendum essecensuit.“

 • Neděli,dne 30. 8. 1913 přesídlil katechet měšť.školy Dr.Raim Henke jako profesor náboženství na realní gymnasium do Duchcova (Dux). Byl od roku 1907 v Jiříkově a získal si zde theologický doktorát. Jeho působení bylo záslužné i když byla rozrušená doba.

 • Dne 1. 9. 1913 zde nastoupil kaplan Pater Franz Wirrer své místo, narodil se na Šumavě (Flecken) a působil nejdříve v Liebenau u Liberce 4 roky jako kaplan.

 • Dne 11. 6. se obchodník Adolf Karl Kade ve věku 42 let zastřelil ve svém bytě.

 • 17.9. dopoledne jel mechanik Franz Simch s jeho řidičm Pohlem na autě k „Zámečku“, auto muselo projet mezi 2 povozy a přitom se převrátilo, takže Simch vypadl pod jeden těžký povoz. Koně se splašili a tahali vůz přes Simchu, který tímto byl usmrcen na místě.
   


Rok 1 9 1 4

 • Dne 16.ledna obec získala obytný dům a továrnu Eduarda Kühnela proti farní zahradě, obec koupila za nejvyšší nabídku za 37.000 Korun.

 • Úterý 27. 1. začala obecní volby s volbou do 3.vol.tělesa, které jako vždy mezi křesť.soc. a něm.svobodn. bylo hádavé agitační pole. Postavení křesťanských socialistů bylo pro volby do 3.vol.tělesa proto nebezpečné, protože voliči ohlásili záležitosti farní již nebyli spokojeni s jejími zástupci minuleho roku. Proto se postavily pro 3.vol.těleso 2 nový kandidáti, někteří vyloučení se nechali dokonce napsat do kandidátního listu pro něm.svob. Očekával se s napětím výsledek voleb dne 27. 1. Počítání hlasů se mohlo ukončit až ve 2 hod.v nocí z důvodu, že 262 vol.lístků bylo roztrháno a tito voliči se nedrželi žádných vypsaných seznamů ale „míchali“. S velkou většinou zvítězila listina křesť.soc. pro které se také odevzdalo nejvíce uzavřených vol.lístků. Od 12.200 voličů bylo platných 870 hlasů a z toho 858 platných a odevzdaných a bylo zvoleno:

Anton Marschner, majitel domu č.536

550 hlasů

Jos.Rudolf, majitel domu č. 133

544 

August Richter, okonóm č.575

541

Emil Kade, majitel domu č. 479

 543

Wenzel Rumler, pekařmistr č.761

555

Ferdinand Vogel, řezník č.415

827  “    na 2 seznamech

Johann Rudolf, obchodník máslem č.664

524

Josef Schmitzer, truhlář č.70 Loučky

529

Franz Richter ml.,ekónom č.386

545

Ignaz Lorenz ml.sedlák Nov.Jiř.č.44

536

Josef Zimmer, majitel domu č.231a

511

Anton Fabich ml.zahradník č.15 Loučky

571

 • Seznam německých svobodných obdržel průměrně 300 hlasů, bývalý křesťanský sociální kandidát německých svobodných na seznamu truhlářský mistr Josef Berndt dostal 316 hlasů. Též 2. a 1.vol. těleso volilo německé svobodné.

 • Ve čtvrtek 26. 2. dopoledne se konala volba starosty a městské rady. Bývalý starosta Johann Heine byl s 35 hlasy zvolen znovu. Jako městská rada: Karl Lorenz, Ignaz Bitterlich, Johann Hofmann, Pius Sieber, Johann Wendler, Anton Marschner (posl.křesť.soc.)

 • Instalace nového faráře Dr.Frieseho se měla konat 8. 2., musela ale býti odložena na základě shora uvedených nařízení kongregace a konala se zároveň v měsíci dubnu s visitací a biřmováním.

 • Dne 6. 3. přišla úřední zpráva, že na základě v roce 1912 podané žádosti cisař povýšil tržní obec na město. Jiříkov byl založen v roce 1270, 1707 bylo 1300 obyvatel, t.č. je to největší obec ve šluknovském okrese, 1910 je 8836 obyvatelů, v roce 1912 celkem 1040 domů. U příležitosti povýšní obce na město se konala menší sláva (slavnost) v parku (Kaiserjubiläumpark) dne 12.2. a vysadil se tam dub. Jako barvy města byly zavedeny červenožlutá.
  Generální visitace, biřmování a instalace nového faráře v době od 20. - 23. 4.

 • Po 9 letech měl zase důstojný pán biskup z Litoměřic navštívit město a dávat biřmování. Biskup Jos.Gross se objevil poprvé v této záležitosti ve městě. Bylo zvláštní událostí, že zrovna v této době se vyřídila v tomto stádiu farní záležitost rozhodnutím konsist.kongregace v Římě. K tomuto účelu vlastní komité se souhlasem farního úřadu převzalo veškeré přípravy na příjetí biskupa. Zástupci města majorita odmítla spolupráci a účast na příjetí biskupa „s ohledem na známou událost ohlášení obsazení farního místa“. Někteří měšťští.zástupci dokonce se snažili slavnostní přijetí zkracovat, ale i jíní něm.svobodně myslící. Také patronátní komisař Dr.Hasenöhrl se omluvil, že již dávno měl v úmyslu společnostní cestu ke Středozemnímu. moři. Tato okolnost ale na just přispěla k tomu, aby obyvatelstvo se honilo a nasadilo se všecko. Tisíce ženských rukou zhotovovalo několik týdnů ve dne v nocí květiny a věnce. Mohlo býti asi 30.000 růží a květin. Na cestě ze zastávky přes Steig (ulice Stalingradská) okolo škol, přes tzv.“Hohle Weg“ ul.Gottwaldova na ul.Rumburskou ke kostelu se postavilo 10 čestných brán, některé spolky a části obce si to přičetly jako velkou čest, že mohly zhotovit samostatně čestnou bránu. Vzbudili obdivování všech zdejších obyvatel a hostů, každý návrh brány a pak provedení bylo umělecké dílo. Křesťanský tělocvičný spolek “Austria“ postavil na žebřících “živou čestní bránu“ s členy, kteří drželi nápis “ Sláva našemu nejvyššímu pastýři ! “ Město zametené, vyčištěné, pověšené vlajky, jen některé domy na náměstí byly nápadné č.4 a č.195, že neměly ani vlajku ani věnec, tzv. majitelé, kteří dříve zakazovali demonstrovat , nyní demonstrovali sami. Přes portál farního úřadu svítil v malých barevných elektrických. lampičkách biskupský znak. Ve střešních oknech a v oknech 2. Patra byly transparentní písmena: “vivat (hoch)! “ Počasí bylo překrásné. Pondělí, 20. 4. příjel biskup a zástupce, byl na zastávce přivítán křesťansky. sociální městskou radou, Ant. Marchnerem. Spolky byly v plném počtu. Všechno bylo “na nohách“. Večer se konalo na náměstí při osvětlení zvláště na to zhotovených 2 obloukových lamp “ Serenáda“. Asi 150 zpěváků a zpěvaček pod vedením ředitele sboru Rob. Rudolfa předzpívali z Beethovenovy hymny “ Die Himmel ruhmen “(nebe vychvalují) a masový sbor z Haydenověho “ Tvoření “. Pak se konal průvod pochodňový od asi 1000 dětí a pochodňový rej (tanec) představil symboly: víra, doufání a lásku, provedeno též od 40 žaček tělocvičn. Spolku “Austria“. Po nekonečném volání “hoch“ se ukázal biskup na náměstí kde bylo ca 9000 lidí. Na signál z rohu bylo okamžitě ticho, biskup překrásně promluvil a vyzýval k věrné víře starých otců, aby vydrželo. Končil slovem “Hoch“(sláva) na katolické obyvatelstvo z Jiříkova. Tento večer byl jako pamětihodné dílo činohry. Vedle biřmování zde a ve Filipově, kde bylo 2013 biřmovaných, se konalo též ještě v úterý 24. 4. instalace, kterou převzal biskup sám a ukončil ji kázáním.

 • V dubnu byly zhotoveny 4 nové dveře, dvoje k tribunám a dvoje k postraním vchodům do kostela od truhlářského mistra Jos. Haseho. Postranní vchody dostaly samočinné uzavírače. Mathilde Holfeldova, vdova, věnovala kostelu sochu Ježíšovo Srdce za 400 marek z mnichovského uměleckého ústavu. Tělocvičný spolek konal koncem dubna dražbu při výstavě harampádí. Důstojný pan kaplan Franz Liebsch příjel po ukončení administrace v Reinowitz dne 18. 6. zpět do Jiříkova.

 • 30. 6. slavil kanonikus farář (v důchodu) Jakob Kasper v tichosti své 50 leté výročí vysvěcení na kněze. Od těch kněží, co nechal vystudovat, dostal darem 3045 Korun jako fond a nadaci na vzdělání studentů v semináři v Bohosudově (Maria Schein).

 • V neděli 28. 6. se stal ošklivý zločin, kde nejsou vůbec přehledné následky, stalo se v Bosně, hlavním městě Sarajevu. Nástupce trůnu, Franz Ferdinand z Rakouska a jeho manželka Sophia od Hohenbergu, byli tohoto dne, po ukončení bosnických manévrech, když jeli v autě k radnici od vraha nejdříve napadeni bombou a když ta trefila, při zpáteční cestě z radnice od jiného vraha (úkladného vraha) zastřeleni. Už dlouho se v Bosně a Hercegovině štvala mládež proti Rakousku, tajná spiknutí chtěly docílit odtrhnutí obou zemí. Tento zločin způsobil v celém Rakousku ochromení na všechny patrioty. Od tohoto dne začala světová válka a tím převrat, který v celých světových dějinách neměl podobu. Událostí se tak přenáhlily, že lidstvo zatajilo dech a péro písařů dějin píše příliš pomalu aby mohlo všechny události ihned zaznamenat a ihned odhadnout důležitost a následky těchto událostí. Starý císař, kterému se právem říkalo “císař míru“, byl nucen, pro ochranu svého domu a své říše vyhlásit válku, přičemž se ukázalo, že některé hádavé vlády jen čekaly Rakousko zničit. Průběh světové války není předmět těchto listů! Dne 4. 7. vydal císař pro všechny národy dojemný manifest. Pohřeb mrtvých následoval v zámku Artstetten N. O. ( Niederosterreich). Dne 23. 7. kladlo Rakousko Ultimatum na 48 hodin Serbií jako smír za ten zločin, jelikož se zjistilo z výslechů vrahů že srbské oficielní kruhy se zúčastnili na kníže vraždě. Odpověď byla viděna jako nedostatečná, diplomatické vztahy přerušeny.

 • 3. 7. zemřela ve zdejším špitálu Františka Hubelová ve věku 96 let, narodila se v Jiříkově 24. 4. 1819.

 • V neděli 12. 7. slavil Johann Endler, bývalý žák sirotek zdejšího sirotčince primic.

 • 8. 7. byla zase obecní školní slavnost, účast 1300 dětí. Na slavnostním místě byly: loutková divadla, kolotoče, kabinet smíchu, rytířské hry, bludiště, házení mužů, kolo štěstí, klouzací dráha, střílení do terčů, házení klobouků, atd.

 • Ve čtvrtek 16. 7. shořela stodola Johanna Kadeho v Nov. Jiříkově. Č. 50, uhodil do ní blesk.

 • V neděli 19. 7. byla 1. Všeobecná tělocvičná slavnost křesťanského německého tělocvičného spolku Rakouska a 10. výročí spolku “Nordgau“, účast 800 cvičenců.

 • V neděli dne 26. 7. (svátek sv. Anny) byla vyhlášena mobilizace ráno po mši sv. na náměstí a na větších místech za víření bubnů. Mnoho slz teklo v rodinách. Do konce roku 1914 muselo narukovat z Jiříkova 680 mužů. Mnoho již domov neviděli. Všude v kostele byly válečné pobožností. Biskupský úřad nařídil sbírky na válečnou péči.

 • Dne 28. 7. byla formálně vyhlášena válka.

 • 1. 8 došlo k uzavření hranic z důvodu zamezení vyzvídání (špionáž), jen mezi 6 hod. ráno a 8 hod. večer mohli pasanti s tzv. hraniční legitimací a jen na určeném místě překročit sasko-rakouskou hranici, která byla obsazena vojsky

 • Zdejší kaplan Pater Wimer musel jako kaplan narukovat a propadl na základě své nervové nemoci rozrušení v šílenství, byl odveden do zemského blázince do Prahy, kde v pátek, dne 4. 8.1916 zemřel.

 • 15. 8. byl ve svém bytě nalezen oběšený 36 letý zedník Adolf Hentschel.

 • Dne 20. 8. zemřel papež Pius X. a Jesuit (generál) P. Franz Werny v Římě.

 • Ve čtvrtek 9. 9. byl zvolen nový papež – Benedikt XV.

 • Na podzim renovována, izolována, vymalována i zařízena úmrtní kaple.

 • Pondělí, dne 12. 10. zemřel v noci náhle dosavadní ředitel kúru Robert Rudolf

 • Ve čtvrtek 15. 10. odpoledne ve 4 se konal pohřeb první oběti války, sanitační pracovník Johann Rosler.

 • 9. 11. bylo zde 376 uprchlíků z Haliče ubytováno, převážně Židé, vzbudili stálý zájem mezi zdejším obyvatelstvem svými zvyky, hlavně mezi mládeží ohledně svých náboženských zvyků.

 • 12. 11. ve čtvrtek se oběsil ve věku 46 let Eduard Schar. Byl nalezen ve svém bytě a zanechal 5 dětí.

 • Ve vánočních dnech bylo 9 mrtvol. Na Štěpána v sobotu byl pohřeb 4 mrtvol, v neděli 27. 12. byly 3 pohřby a v pondělí 28. 12. byly 2 pohřby.Válka přinesla, vedle tisíce dalších neštěstí, hlavně tyto dvě: Hlavně velkou potravinovou nouzi a velkou bídu o chleba, neúměrnou drahotu. Stát hledal peníze na vedení války a proto uvalil na lid válečnou daň. 


Rok 1915 

 • 10. 2. ráno zemřel v čp. 477 kanovík Jakub Kasper.

 • 13.2. se konal pohřeb, který vedl kanovník Funk z Litoměřic. O Jak. Kasperovi se již mnohokráte v těchto listech psalo. Odpočívá v božím pokoji na hřbitově vedle 29.5. zemřelého bývalého kněze děkana E. Klemta z Dolní Poustevny, který zde žil na penzi.
  Farní úřad vydal výzvu v novinách “Niederland“ (7.3.1915), aby všichni pozůstalí válečných padlých obětí, nahlásili na farní úřad všechna důležitá data, která budou zaznamenána do listiny, která bude umístěna v makovici na věži kostela.

 • V měsíci únoru a březenu byla o chléb tak velká bída, že často i sto lidí čekalo před pekařským obchodem. Tlačili se však marně, poněvadž nic nedostali.

 • Dodávky zboží z vnitrozemí vázly, hranice pro import byly uzavřeny. Státní úřady neplánovaly dostatečně pro severočeská průmyslová. města.  Byly rodiny, které doopravdy neměli celý týden kousek chleba. Je proto pochopitelně, že se lidé začali hrubě vyjadřovat. Proto se pak zavedl lístkový systém na chléb a později i na mouku. Začal přídělový systém potravin a založení centrálních zásobovacích míst. Mnoho lidí jezdilo do českého vnitrozemí, aby nakoupili potraviny nebo je vyměnili za jiné druhy zboží. Nazývalo se to „“hrabivost.“ 12.a 13. 10 byly velké demonstrace, kde se velice na zdejší obecní úřad nadávalo.

 • 18. 7. v neděli držel svou první mši sv. nový kněz P. Johann Protze.

 • 7. 11. měl primic z řádu premonstrátů kněz Pater A. Pietschmann z Teplé. Zde se narodil.

 • 24. 3. v pravé poledne shořela stodola u domu čp. 355. Osmiletý chlapec si tam hrál se zápalkami.

 • 5. 10. bylo farním úřadem do vídeňské metalurgické centrály pro válečné účely zaslán kov o váze 8,5 kg: 1 mosazný kříž 3 kg, 3 mosazné Malé kříže á 1 kg, 1 kalich s talířkem, 1 olovněná nádoba, 6 tácků, 1 mosazná lodička na kadidlo.

 


Rok 1916

 • Pracovní poměry továrních dělníků byly stále bídnější. Továrny, které neměly armádní dodávky musely zavřít. Dělníci přišli o chléb. Trvalo velmi dlouho, než stát zavedl pravidelnou zákonnou podporu pro nezaměstnané.

 • Ve dnech 21. Až 28. 5. se konala oslava ve Filipovském kostele k příležitosti 50-ti letého výročí. Z okolí se zúčastnilo 10 000 osob. Dostavil se i biskup Dr. Frind, Kanonikus Maitach, Buder z Liberce. Tito drželi velkou mši sv. (Pontifikaálamt).

 • Počasí v létě bylo velice mokré, úroda nebyla dobrá.

 • Výnosem kultur. Ministerstva  ze dne 14. 8.1916 bylo započato v Čechách sundáváním kostelních zvonů z důvodů pro potřeby válečných účelů. V každém farním obvodě se muselo sundat a odevzdat 2/3 váhy všech zvonů z kostelů a kapliček. Pouze 1/3 se směla ponechat.

 • 14. 9. přesídlil  zdejší katecheta měst. Škol P. Ferdinand Sax do Oberdorfu u Chomutova aby tam převzal místo katecheta. Během farní krize vedl taktně a s přehledem úřad administrátora. Byl jako zrozen na funkci katecheta. Také mládežnický spolek „“Sv. Jiří“ si jej velmi vážil jako svého dobrého předsedu. Jako geovisorický katechet sem k nám přišel se souhlasem opata pátera Ottomara Liebische(představený v Oseku a řád. Kněz, který se narodil v Rumburku.)

 • V sobotu, dne 23. 9. (Sabat) se konala v sále hostince ,,k vinnému hroznu,, židovská svatba podle židovského rituálu. Jelikož zde byli ještě polští uprchlíci.

 • Letos zde byl poprvé zaveden  "letní čas" z důvodu ušetření na osvětlení.

 • Od 30. 9. 1915 do 30. 4. 1916. Hodiny se na první termín posunuly o 1 hodinu dopředu a na druhý termín zase zpět.

 • 1. 10. byl v kostele uzavřen na severní straně 3. Kůr. Byl reservován pro potřeby sboru.

 • Rakouská koruna měla kurs k německé marce: (Markvaluta): poměr 1,40 =1,44 Koruna.

 • V normální době byl kurs: 1 Marka = 1,20 Korun.

 • Nejvyšší ceny některých potravin v srpnu:

1 kg másla – 9,60 Korun

1 kg hovězí- 7,60 Korun

1 kg salámu – 8,- Korun

1 kg vepřové- 9,- Korun 

 • V dalším průběhu války vyvstala velká bída o máslo a tuky. Při nákupu chleba se rozmohly tzv. fronty. Lidé museli často stát ve frontě 4 až 5 hodin než přišli na řadu.

 • Zdejší centrální hřbitov byl v polovině září 1916 plně obsazen. Poroto se od 17. září zase používal 1 oddíl po exhumaci již dříve pohřbených mrtvol. Prvním pohřbeným byla Brigitta Rudolfová. Nastala nutnost, aby byl hřbitov rozšířen.

 • V měsíci listopadu byly dány do oběhu dvě půl mince ze železa z důvodu nedostatku drob. Mincí.

 • Kvůli nedostatku mincí se mohly papírové dvoukoruny rozčtvrtit a jako platná měna používat.

 • 22. 11. večer v 9 hodin zemřel v Schonbrunn císař Franz Josef 1. Ve věku 86 let, 3 měsíců a 3 dnů, v noci na 22. listopadu nastoupil podle práva na trůn Karel I. Byl přivítán jako takový od státních orgánů a vojenských funkcionářů.

 • 25. 2. v pátek odpoledne v 5 hod. shořel dům čp 77. Frant. Ulbricha v Loučkách.

 • Po dvouletém trvání války zavedl spolek sv. Vincenta pod vedením faráře Dr. Ant. Frieseho váležnou veřejnou vyvařovnu pro veřejnost. Nejdříve byla kuchyň ve dvoře v tzv. prádelně v hostinci „“ Mnichovohradišťské pivnice“ a tam též postaven kotel.

 • 14. 12. se poprvé vařilo. Příslušníci spolku sv. Vincenta obstarali v jednotlivých rozdělovnách bezplatné potravinové známky, které sami rozdávali. Vedení a personál vyvařovny pracoval bezplatně, pouze s nárokem na 1 jídlo denně.


Rok 1917

 • Letošní zima přinesla zimu až - 25 stupňů C.

 • V pondělí 12. 2. dopoledne v 8 hodin zvonily ještě jednou naposledy všechny zvony. Potom byly od vojenské pracovní čety sundány a rozmláceny. Velký a malý zvon, kteří pocházely z roku 1783. To samé se stalo i v poutním kostele Filipov.

 • 8. 12. oslavila zdejší kongregace panen 40. Výročí svého založení.

 • 18. 12. v neděli jel zdejší prov. Katechet Ottomar Liebisch do Teplic. Prý na návštěvu svých příbuzných a dal příslib, že na Popeleční středu se zase vrátí, aby mohl držet postní kázání. Místo toho sdělil telegramem z Teplic a dopisem z Vídně, že vystoupil z řádu a stal se odpadlíkem z řádu. Nastoupil ve Vídni úřad jako starokatolický kooperátor. Později byl ve Vídni oddán s jednou učitelkou s kterou udržoval milostný poměr již v Oseku s vědomím rodičů, kteří žijí v Rumburku. Tato politováníhodná událost a důvod podává vysvětlení farní památní kniha.

 • Jako nový provisorní katechet byl 18.2. zaměstnán P. Josef Lobel, kaplan z Varnsdorfu, nar. 30.8.(ve Schneebergu). /rok nar. Není uveden/.

 • Vyvařovna, která byla 14. 12.1916 otevřena začala s vyvařováním 202 l denně. 1 litr polévky stál 12 haléřů. 1 litr bez lístku 40 haléřů. Pro rozšíření  vyvařovny a velký zájem lidu byl pronajat a později vykoupen celý komplex budov, domu čp. 524, který byl velmi výhodně položen. Byl vykoupen a notářsky nemohl být nikdy prodán a nemohla tam býti nikdy kuchyně zrušena.

 • V letošním létě bylo vedro, když teplota dosáhla až 42 stupňů C.

 • Válka sebou též přinesla velkou nouzi o dřeva. Krádež dřeva v lese se už nehodnotila, jako krádež hodná soudu. Roslechla se fáma, že kníže Lichtenštejnský ve svých lesích povolil těžbu dřeva do 1.7.nastalo velké plundrování lesa, který se nacházel z Filipova až do Johannesthalu. Též Jiříkovští  se připojili. Tisíce lidí pracovalo v neděli a v pondělí. Odvezli domů co jen mohli. Muselo zasáhnout   vojsko násilím.

 • 25.7. se konala hladová demonstrace, ve dne byla přepadena vila Ignace Bitterlicha čp.461 a byla vyrabována.

 •  27.8. bylo uskutečněno druhé snímání zvonů. Jiříkov ztratil střední zvon, 2 hodinové zvony, Sanktus-zvon (zvon při pozdvihování) a hasičské zvony.

 •  1.9. byl zde zaměstnán jako definitivní katechet Wenzel Tauber, nar.3.2.1884 v Wiedlitz na Šumavě.

 •  19.9. zemřel zdejší patron a majitel Šluknovského panství Karel Ernest Grumbt, královský tajný  rada král.saskéko v Drážďanech. 

 • V pondělí 3.12. zemřela dlouholetá vrchní sestra představená zdejších školních sester SiegfriedaThekla Spielmannová ve věku 70ti let.

 • Na místo zabavených zvonů hodin vmontoval zámečnický mistr A.Pulz kolejnice jako bicí stroj. 


Rok 1918

 • Farní úřad zřídil z důvodu velké zimy v chudobinci čp. 529 a ve Filipově čp. 20 veřejné ohřívárny.

 • Farní úřad zařídil též velkou akci kvůli dodávkám dřeva pro nedostatek topiva. Celý Rosslerův les byl odtěžen a prodán v metrech za velmi levnou cenu, pro chudé. Též ve farních lesech probíhala velká těžba. Mimo to vedl farní úřad akce ve vlastní režii při těžbě dřeva ve šluknovském panském lese a v Dolním Podluží u Varnsdorfu. Dřevo z Dol. Podluží bylo bukové. Tímto způsobem bylo pro zdejší obyvatelstvo dodáno cca 2 000 plnometrů dřeva též roští a pařezů.

 • Farní úřad zorganizoval sběr kožených bot a bačkor pro chudé děti.  Obdaroval  v roce 1917 deset dětí a v roce 1918 osmdesát dětí.   Náklady  byly 1 300 Korun.

 • Vyvařovna byla nejvýkonnější v tomto roce. Rok 1918 byl označován  jako rok hladu z války.

 • Na Farním úřadě byla od pondělí 6.5. zřízena vyvařovna pro ležící nemocné občany a ženy v šestinedělí.

 • V úterý 4.6. jelo 123 dívek a 136 chlapců z Jiříkova jako dětští hosté do Rakouska, aby je tamější sedláci živili.

 • V neděli 28.7. slavil nově vysvěcený kněz P. Anton Fabich z Louček primic.

 • 27.8. byl z méněhodnotného kovu osazen nový sanktusový zvon.

 • Jako následek války zanechala za sebou španělská chřipka velké zpustošení.

 • V polovině roku začala revoluce. Vojska na jihu vypověděla službu. Veškerý pořádek se rozpadl.Staré Rakousko přestalo existovat.

 • 28. října se utvořil na základě revoluce samostatný Československý stát.


Rok 1919

 • Novou českou vládou se provedlo obsazení německo českých oblastí. V únoru přišlo do Jiříkova

 • 200 českých vojáků a byli ubytováni nejdříve v Mnichovohradišťskou pivnici / 0světová beseda/ .

 • S prvním dubnem byl zaměstnán nový ředitel (dirigen ) sboru - kůru, Emil Kade, nar. 30.10.1880 v Jiříkově.

 • 1. Máj byl zaveden ze strany nové vlády jako revoluční a světový svátek.

 • 15. 6. v neděli byly obecní volby podle nového volebního práva, které jedním šmahem všechna

 • dosavadní privilegia zrušilo. Do obecních úřadů se volilo lidovou většinou. Dosavadní

 • Majorita - 24 mandátů se stala menšina ( minoritu ) 3, menšina s 2 mandáty se stala většina s 21 mandáty.

 • Antonín Marschner se stal starostou a vedl s mimořádnou šikovností město.

 • Letos byly obstarány nové zvony do požárních zbrojnic v Dolním a Horním Jiříkově a do kaple svatého Srdce páně.


Rok 1920

 • V průběhu tohoto roku se vydaly české peníze, razítka a poštovní ceniny.

 • Ve středu 10. 3. ráno o půl šesté zemřel ve věku 55 let ředitel měšťanské školy Wenzel Driesel.

 • 28. 3. na Palmovou neděli byl vysvěcen Novojiříkovský zvon v hasičské. zbrojnici  a 2. 5. zvon v Loučkách.

 • Zdejší kaplan P. Fr. Liebsch onemocněl na spavou nemoc (cukrovka) a ranila jej mrtvice,

 • 1.10. šel na prozatimní dovolenou. Do Jiříkova přišel prozatímně ze Šluknova Pater R. Keller.

 • 28. 6. bylo hrozné krupobití a zničilo celou úrodu.

 • 21. 7. , 1. a 2. 8.  se událo plundrování lesa v Rumburském revíru.

 • Stavba cesty v Novém Jiříkově byla započata mezi Rychtou a domem Johanna  Mullera.  Byla to stavba plná hádek.

 • Zdejší městské Kino bylo otevřeno " Na Rychtě "  ( Stadtgericht ) 25. září. Promítací systém byl od fy. Ernemann - Dresden - ( Drážďany ) . Náklady na zřízení 103 368,- Korun.

 • Na Dušičky se konal veliký smuteční obřad na počest padlých. Zároveň proběhla výstava fotografií a válečných upomínkových předmětů v sirotčinci. Čistý výnos 1 685,- Korun se rozdělil mezi vdovy a sirotky. 

 


Rok 1921

 • 26. ledna zemřel na penzi děkan Ant. Donat, nar. ve Filipově, který byl 40 let farářem

 • v Algersdorfu.

 • 16. 2. se konalo sčítání lidu. Z této vyplynuly pro Jiříkov následující výsledky : 3 419 mužů, 4 063 osoby ženské, z toho 7 357 národnosti německé , 118 české, 7 201 katolíků, 249 protestantů, 22 bez vyznání, 5 starořímští katolící Mimo 2 uveden.národů ještě 1 Kroat, 2 židé, 1 maďar, 2 poláků, 1 rus., v Jiříkově je 909 domů, Loučky 113, Nový Jiříkov 79 domů.

 • Letos bylo provedeno rozšíření centrálního hřbitova. Rozšíření měří 64 árů a 15 m2 = 1 783 sáhů, 1 sáh (Klafter) stojí 10 Korun, Celková úprava na hřbitov stojí 120 000 Korun

 • 30. 7. byla uzavřena lidová vyvařovna. Existovala 4 roky, 7 měsíců a 15 dnů. Vydalo se za tuto dobu 1 426 328 porcí jídel, respektivě polévky.

 • Letošní léto bylo velice suché a horké. Byla vedra do 37.5 stupňů C.

 • V neděli 10.7. se zde konal velkolepý den katolíků i z okolí, kterého se zúčastnilo 7 000 věřících. Asi 70 spolků, 19 praporů, 6 hudebních kapel se zúčastnilo průvodu a celkem se zúčastnilo asi 10 000 lidí na ostatních oslavách.

            podpis:  Dr. Anton Friese        

         farář

            kulaté razítko farního úřadu Jiříkov    

 

Dále zde působí: Pater Ant. Wohlmann jako Kurát špitálu, Pater Petr Kramer jako domovní kněz v asylu St. Marie,

Ve škole působí :

1. chlapecká škola : ředitel Klinger Julius, 502 chlapců, 356 zákl. škola, 146 měšť. škola, 10 protestantů, ostatní řím.kat., 1 Čech, ost. národnosti německé.

2. dívčí škola : ředitel Josef Lelek, 539 dívek, 369 na zákl. škole, 170 měšť. škola, 15 protestantů, ostatní řím.kat., 2 národn. české, ostaní německé.

Jako vrchní sestry působí : V St. Marien-Azylu jako školní sestry : S.M.Benildis Schweizerová, nar. 16.8.1864 ( Mor. Auschne u Šterberku ), ve špitálu S.M.Basilia Kaschková, nar. 28.7.1871 ( Zusch. okr. Chomutov).


Závěrečné poznamenání

Dnes 11.října 1921, tedy po 31 roků, byly makovice a kříž, poté co byly pozlaceny malířským mistrem Ed. Kindermannem, zpět osazeny, aby zase na místě se svým obsahem pro další generace trůnovaly na veselé výšce. Jak při snímání 25.4.1921, tak při osazení 11.10.1921 se podíleli tito lidé :

 • Anton Pulz, zámečnický mistr

 • jeho syn Robert Pulz  -" -

 • Johann Griedel, zámečnický učeň

 • Johann Toppel,  -" -

 • Eduard Friedrich, klemp. mistr

 • Johann Sieber,     učeň

 • Ludwig Richter,    učeň

 • Johann Manzel,    pokrývač

 • jeho vnuk Josef  Nitsche, pom.pokrývač

 • Johann Schossig, tesař

 • Johan Rottig,         tesař

V Jiříkově je toho času 22 továrních provozů, 12 řezníků, 23 pekaři, 50 obchodníků a ca. 80 hospodářů zemědělců. Starostou je Anton Marschner, farářem Dr. Anton Friese, kaplanem od 1.8. P. Kopřiva, katechetou měšťanské školy P. W. Tauber. 

Do makovice bylo uloženo :

1. v obalu pamětní zápisy předešlých duchovních

2. ve žluté obálce mince a papírové peníze, které dříve byly v makovici nalezeny

3. seznamy padlých a nezvěstných z Jiříkova a Filipova

4. v obálce válečné a nouzové peníze, kousek válečného chleba z r. 1918, 2 fotky

5. 2 sešity s událostmi z let 1890 - 1921 jako pokračování dřívějších pamětních záznamů

"   Quid vesper ferat, incertum est". Liv.XIV, 8.6.

 

Sestavovatel zdraví toho, ať je to kdokoli, kdo otevře a bude číst v "pokladu makovice".          

                                               Jiříkov, 11.10.1921                                          

                                                                                  Dr. Ant. Friese 

            kulaté razítko                                                            farář      

            Farní úřad Jiříkov                                                                                

 

 

Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-17    Aktualizace: 26.10.2018    petr.wittgruber@jirikov.info