Domů

Stručný přehled historie betlémářství v Jiříkově a v jeho okolí.

   

Betlémaři šluknovska

Betlémáři šluknovska


Jiříkovští betlémaři


 


 


  

Z pohledu historie byl Jiříkov (Georgswalde) a obce dnešního Šluknovského výběžku po mnoho staletí součástí oblasti označované ve starých pramenech jako Niederland (Dolnozemí). Jižní strana Lužických hor se nazývala Oberland (Hornozemí).

V přehledu historie betlémářství vůbec se budeme řídit časovou linií.

První živou veřejnou betlémskou scénu provedl svatý František z Assisi 25. prosince roku 1223 v lese u Greccia v italské Umbrii.

První betlém ve střední Evropě na sever od Alp postavili jezuité roku 1562 v Praze v kostele svatého Klimenta na Starém Městě.

Jejich protireformační snaha se stala podnětem i ke stavění betlémů v našem kraji. První písemná zmínka o tom je z roku 1655. V ní povoluje litoměřické kolegium ve 12 různých severočeských panstvích o vánočních slavnostech stavět v kostelech betlémy. V průběhu dalších desetiletí převzali stavění betlémů v kostelech severočeského Dolno a Hornozemí po jezuitských začátcích kapucíni a františkáni. Upřednostňovali zvláště deskové betlémy s figurami v životní velikosti.

První betlém ve Šluknovském výběžku byl postaven roku 1667. Jezuité ho postavili v kostele sv.Václava ve Šluknově v podobě vyřezávaných dřevěných figur. Jejich sestava se obměňovala od Adventu do Tří králů. Byl vlastně prvním betlémem v ještě silně protestantské oblasti českého Dolnozemí.

První betlém v Jiříkově byl podle Holfeldské farní kroniky postaven roku 1700. Jednalo se o betlém pro dřevěný jiříkovský kostel z doby misie litoměřických jezuitů v roce 1674. Betlém tvořily 80 cm vysoké, umělecky oblečené figury, hlavy a končetiny byly vymodelovány z vosku. Podle písemných záznamů se nacházel v domě č. 466 vedle kostela ještě v roce 1939. Betlém z roku 1728 tvořený olejomalbou na deskách byl natrvalo umístěn v nově postaveném barokním kostele sv. Jiří. V roce 1912 byl pro tento kostel pořízen vyřezávaný figurkový betlém, a ten byl v roce 1932 nahrazen velkým betlémem s figurkami, pozadím a vymodelovanou krajinou.

V Jiřetíně po Jedlovou v kostele sv. Trojice je dochovaný kostelní deskový betlém. Střední soubor figur v životní velikosti je od Johanna Birnbauma st. (1793-1872). Postavy jsou namalované olejem na prknech a vyřezané. Dvě postranní tabule znázorňující krajinu pozadí jsou 3 m široké a 3,5 m vysoké. Jsou starší a byly namalovány Antonem Donathem (1746-1811) kolem r. 1780. V době josefínského zákazu betlémů z r 1782 byl betlém používán jako vánoční obraz.

Starší deskový betlém od Felixe Johna z Horního Podluží byl umístěn ve zdejším kostele a namalován během sedmileté války (1756-1763). Ve své výbavě měl ještě oblečené figury a opravdové přírodniny.

Až do roku 1911 byl ve farní kapli v Rumburku vystaven deskový betlém 5 m vysoký a 2,5 m široký, jehož figury byly 1 m vysoké. Jeho téměř 3 m široká krajina pozadí zobrazovala Zvěstování. Autor a malíř betléma zůstali neznámými. Při obnově byly nahrazeny jen deskové figury, a to ručně vyřezávanými figurami z Grödnertalu, krajina a stavba zůstaly zachovány. Deskové figury byly umístěny do muzea.

Rumburský kapucínský klášter obdržel betlém hned po svém dokončení v r. 1690. Jeho deskové figury pocházely pravděpodobně z Moravy. V roce 1850 a 1923 byly pro klášterní kostel pořízeny nové betlémy místních řezbářů, oba v rozměru asi 20 m čtverečních.

Deskový betlém v kostele ve Varnsdorfu, který byl r. 1715 inventarizován jako „Jesličky Boží“, mohl být pořízen rumburskými kapucíny. Změny oltářního betlému nastaly v roce 1814, 1911,1952.

Císař Josef II. ve svých reformách v r. 1782 zakázal stavění jesliček v kostelech jako „nedůstojné hračky“. Jeho zákaz byl v některých případech obcházen tak, že se deskové betlémy zasazovaly do rámů a říkalo se jim obrazy. Odstranění betlémů v celém císařství zarmoutilo prosté věřící i duchovenstvo. Hromadné odstraňování kostelních betlémů mělo za následek poškození a ztráty mnoha cenných děl. Josefínskými reformami končí první etapa betlemářství, t.j. tvorby betlémů pro kostely.

Začíná velký rozkvět domácích betlémů a široké lidové tvořivosti.

Natrvalo zůstane asi otázkou, proč lidoví tvůrci v severočeském Dolnozemí přešli od malování figurek tak radikálně k řezbářství, zatímco v sousedním Podještědí a v Jizerských horách zůstala tvorba ručně malovaných převážně plochých figurek až do nedávné minulosti. S přibývajícím obyvatelstvem nabýval na intenzitě i domácí průmysl. Základními výrobními surovinami bylo dřevo a plátno. Hlavními činnostmi pěstování lnu a s příchodem bavlny i domácí tkalcování. V 18. stol. vznikaly celé vesnice tkalců, a tím byly položeny základy pro zprůmyslnění Dolnozemí a ke vzniku světoznámého textilního hospodářství. Jeho součástí byl vandrovní obchod s tkaninou. Uskutečňoval se tak, že „Reisemänner“ a „Landgänger“- faktoři - skupovali plátno a dál ho prodávali na trzích ve všech hlavních městech a tržištích Evropy. Tito překupníci byli důležitými spojkami s rozvíjejícím se světem. Vynikali obchodnickou pílí, přehledem o trzích i nových výrobcích. Vše uplatnili i v betlémářství. Tak na konci 18. století přinesli při zpáteční cestě domů z vídeňských vánočních trhů první „Schachtelmannl“, betlémové figurky tyrolského původu. Vznikaly převážně v údoli Grödner. Tamní nositelé staré řezbářské tradice velmi dobře pochopili snahy rakouské vlády v možnosti využití nových trhů a zařadili vyřezávání betlémů do svého pracovního programu. Tak přišly jejich figurky krabicových panáčků (Schachtelmannl) přes Vídeň až do Dolnozemí.

Mezi r. 1818 a 1836 přišli do Šluknova 3 vandrovní řezbáři z údolí Grödner. Od října do Vánoc pobývali v hostinci U Jelena u hostinského Reinische ve Šluknově. Vyřezávali z doneseného limbového dřeva figurky pro betlémy a domácí oltáře.

Šluknovský umělecký malíř Franz Grohmann jim je upravoval. Řezbáři i jejich výrobky byly domácími označeny jako „Welsche“.

Z řezbářů Dolnozemí, kteří začali s řezbou podle Welschen - „Nachschnitzen der Welschen“, je třeba jmenovat Johanna Ulbricha (1811-1848) a Josefa Hampla (1811-1883) s jejich stylovými prvky a řemeslnou propracovaností. Své umělecké komponenty našel v této periodě i Jokob Groh (1818-1888) z Rumburku. Stal se sochařem, opustil po r. 1851 Rumburk a usadil se ve Vídni.

O přednazarénský rozkvět řezbářství Dolnozemí se zasloužil životní styl biedermeier.

Nejtrvalejší podněty pro severočeské betlémářství přišly ovšem od nazaréna Josefa Führicha z Chrastavy (1800-1876). V roce 1848 odešel Führich, byl tehdy profesorem na vídeňské akademii umění, před zmatky revoluce do Krásné Lípy.

Nedobrovolnou odpočinkovou pauzu využil k návrhům betlémů, nejprve stavěných, pak i široko daleko známých betlémů papírových. Podobné papírové betlémy vytvářel i krásnolipský umělecký malíř August Frind (1852-1924).

Už do přechodné periody k nazarénskému betlému patří Josef May (Bittner- Seffl, protože byl povoláním bednář „Büttner“, 1828-1897) a Ignaz May (May-Naz, 1837-1905), povoláním zedník a tkadlec, oba ze Šluknova. Josef May začal plasticky transformovat postavy z Führichových biblických cyklů. Josef May byl pro své umění řezby a bohatství nápadů vzorem mnohým pozdějším řezbářům. Jeho „kozička – Ziegenweibl“ a jeho „Hockesalz“ (žena s nůší na zádech, ze které vykukovalo dítě) byly vyhledávanými figurkami. Kostelní betlémy ve Šluknově, Království, Brtníkách a poslední později na Vlčí hoře byly také jeho dílem.


 

 

 

 

 

A. Pius Ulbrich

Šluknovští řezbáři se shlukli kolem svého učitele A. Pia Ulbricha (1874-1952) z Fukova. Ten byl už od svého 14. roku nadšeným betlémářem. Později od r. 1893 sběratelem starých kusů a od r. 1908 velmi činorodým obnovitelem typu dolnozemského betléma. Roku 1913 založil pro Šluknov a okolí „Verein für Krippenpflege und Heimatkunst“- „Spolek pro péči o betlémy a lidové umění“.


 
Zakladatelé Spolku pro péči o betlémy a lidové umění – Šluknov 1913

Zatímco si první dolnozemské betlémy ještě zachovávaly stupňovitou stavbu se silně zkrácenou perspektivou a lidovou krajinou, přinesly cesty do Orientu některým betlémářům další náměty k betlému orientálnímu. Palestinská krajina, co možná nejvěrněji namalovaná v pozadí, byla směrem dopředu rozšířena. Do takto vzniklé kopcovité krajiny se vestavěla svatá místa a obydlila se naturalistickými figurkami v orientálním kroji.

Z tuctu generace řezbářů tohoto časového období byl nejnadanějším tvůrcem Dominik Rudolf (1863-1899) ze Studánky. Po několikaleté činnosti v Mayerském uměleckém ústavu v Mnichově se usadil v Rumburku jako řezbář betlémů. Jeho podobou věrně vyřezané figurky s lehce barokním nádechem byly ve své době velmi žádané. Šluknovští tvůrci Balduin Hille (1859-1918), pozlacovač, a Franz Wolf (1859-1916), sedlák a tkadlec, byli řezbáři betlémů hlavním povoláním. Stejně tak jiříkovský pláteník Josef Diessner (1867-1945), který jako „Bauern-Dois“ začal už v 10 letech vyřezávat. Mistr soustružník Anton Müller (1854-1941) z Rumburku začal sice vyřezávat až ve 30 letech, ale přesto stačil za svůj život vyřezat na 5000 figurek a zhotovit na 100 betlémů.


   
Anton Müller

Domácí tkadlec Florian Liebsch (1865-1938) v Dolních Křečanech vypracovával figurky pro pohyblivé betlémy. Jako další příklad měnícího se působení v umění může být Ignaz Weirich (1856-1916), který jako chlapec vyřezával pro svého otce známý betlém ve Fukově.

Stejně obdivuhodní jsou všichni ostatní tkalci, kteří svou betlémářskou zálibu povýšili na vedlejší povolání. Jejich jména se v historických pramenech neobjevují, protože tvořili pro radost z díla, vlastní potřebu zapojení se do společenství betlémářů a únik ze všednodennosti.

Byrokratický zákaz působí často opačně. Tak se stalo, že striktní zákazy z doby osvícenství, které se vztahovaly na jesličky, způsobily vlastně jejich plošné i množstevní rozšíření, ba dokonce jejich vývojové zdokonalení. Do doby zákazu, t.j. do 2.pol. 18. stol., spadá stavba mechanických betlémů v měšťanských a řemeslnických rodinách. Jejich rozvoj dosáhl svého vrcholu o 100 let později, po r.1880 dochází k poklesu všeobecného zájmu. Jen v Dolnozemí se uchovala tradice déle, tam se pohyblivé betlémy vytvářely ještě po r. 1900.

Typ velkého nepřenosného mechanického betlému, který často dosahoval velkých rozměrů, představoval známý Kießlichův betlém v Rumburku, označovaný jako Dómský betlém. Na unikátním pohyblivém systému pracovaly tři generace Kießlichů. Betlém měl téměř 1200 vyřezávaných figur. V pohybu ho udržovaly skrze závaží 2 hnací ústrojí. Závaží hlavního ústrojí bylo později nahrazeno motorem. Figury nebyly pohyblivé jen samy o sobě. jejich pohyby a celé skupiny figur byly spolu sladěny. Zvířata mohla hýbat 6 díly a jeden tkadlec u svého stavu dokonce zvládl 47 pohybů.

Nejstarší Thomas Kießlich se jako voják rakouské armády ve volných chvílích vyučil řezbařině a po návratu domů začal se stavbou betléma. Jeho syn v tvorbě úspěšně pokračoval a vnuk v duchu pokroku techniky modernizoval. Do jeho srdce tvůrce vyťal osud hlubokou ránu, když musel při poválečném odsunu rodiny svůj betlém, který tvořily tři generace, opustit. Nebyl už svědkem toho, jak bylo dílo v době poválečné hysterie zničeno. Zachovalo se jen malé torzo, je uloženo jako exponát v rumburském muzeu.

Chloubou Jiříkova byl pohyblivý betlém Josefa Kunerta. Na rozloze 24 čtverečných metrů se pohybovalo 350 figurek tyrolského typu. Betlém po odsunu majitele zanikl.

Menší pohyblivý betlém byl u jiříkovského hodináře Josefa Leiblicha, zaujímal plochu 10 metrů čtverečních. Poválečný osud díla není znám.

Dva větší pohyblivé betlémy existovaly také ve Šluknově. Na betlému tkalce Josefa Waurische byl vidět poutní kostel z Albendorfu s procesím a mávajícími žebráky, druhý betlém patřil holiči Rößlerovi – tzv. „Horndienerkrippe“.

Johann Schmidt z Varnsdorfu vytvořil svůj betlém na pohon parním strojem, zatímco malý betlém od Eduarda Mertena byl uváděn do chodu hodinami s kukačkou.

Většina rodin si v době rozkvětu betlémářství přála mít svůj vlastní betlém. Pokud nestačily finanční prostředky na stavěný figurkový betlém, vzaly rodiny s dětmi zavděk i papírovými archy s betlémy, které se ručně vybarvovaly. Ty vznikaly kolem r. 1840 ve Varnsdorfu a v Rumburku. V okolí Jablonce byly běžné 10-15 cm vysoké figury k vystřižení z archu a nalepení na karton. Po r. 1850 následovaly předlohy tištěné. Část produkce byla dovážena z Prahy, ale také z Vídně, Saska a Neu-Ruppinu.

Na litoměřickém vánočním trhu se prodávaly vedle vánočních pyramid z poloviny 19. století betlémové figurky všech druhů a různého původu. Ty vyřezávané ze dřeva přicházely z Krušnohoří, a to z řezbářských oblastí českého Hornozemí a později i Dolnozemí. O masové rozšíření betlémů mezi chudší vrstvu obyvatelstva
se zasloužil jiříkovský podnikatel Franz Josef Krebs. Začal vyrábět betlémové figurky jako jednostranné sádrové odlitky, které koloroval.
Postupně začal stavět k figurkám i stáje, města, ruiny a dokonce celé betlémy. Zásoboval svými levnými betlémářskými věcmi celé Dolnozemí. Jeho syn, Josef Krebs (1860-1940), rozšířil podnik na velkoobchod, ve kterém přešel na Grulichovy figurky a pro trochu náročnější zákazníky nechal kopírovat v jednoduchém tvaru Mayovy figurky v řezbářských vesnicích kolem Grulichu. Krajinky mu dodával malířský mistr Johann Zöllner z Rumburku.
Postupně začal stavět k figurkám i stáje, města, ruiny a dokonce celé betlémy. Zásoboval svými levnými betlémářskými věcmi celé Dolnozemí.


 

 

Rodina Josefa Krebse st. a Franzisky Krebsové, roz. Müllerové

Jeho syn, Josef Krebs (1860-1940), rozšířil podnik na velkoobchod, ve kterém přešel na Grulichovy figurky a pro trochu náročnější zákazníky nechal kopírovat v jednoduchém tvaru Mayovy figurky v řezbářských vesnicích kolem Grulichu. Krajinky mu dodával malířský mistr Johann Zöllner z Rumburku.

S novou řezbářskou generací se upevňovala od počátku vývoje stále dokonalejší betlémářská centra Dolnozemí kolem Šluknova, Jiříkova, Rumburku a Studánky a tvořila „severočeskou betlémářskou říši – nordböhmisches Krippenreich“. Vynikajícími řezbáři zvířat byli Johann Zossel (1875-1945), Johann Malz (1891-1951), narozený v Konstantinopoli, přišel teprve po první světové válce do Šluknova, a Wenzel Rosche ((1894-1941) z Rožan. Jeho bratr, umělecký kameník Franz Rosche (1889-1944), přešel kvůli zranění z války k lehčímu vyřezávání, byl známý svými levnými ale pěknými figurkami. Skromný umělec se zvěčnil v 16 m dlouhém kostelním betlému ve Fukově. Betlém patřil k největším v Dolnozemí.


   
Franz Rosche

V Jiříkově vyráběla firma Krebs u. Sohn ve velkém jesličky ve skříňovém provedení. Nebylo je třeba vždy znovu stavět, a proto se pro jejich výrobek „Krippel Krebs´chen“ ujalo lidové pojmenování „Faulkrippen“.

Ve stejné době zapustila kořeny tvorba betlémů v novém stylu ve dvojicí Josef Diessner (1867-1945) a Eduard Kindermann (1867-1949).

Eduard Kindermann byl mistrem panoramatických betlémů. Snižováním horizontu na krajině pozadí a oko matoucím rozdělením světla a stínu dokázal iluzionisticky zakrýt přechod od malířství k plastice a dát svým betlémům prostor do šířky a dálky. Jeho betlémové krajiny se sotva dají spočítat. V následnictví obou, ale také ovlivněn Georgem Kümpfelem z Rumburku a Antonem Wendlerem z Jiříkova, pracovali jiříkovští betlémáři tkadlec Josef Müller (1867-1947), úředník Alois Leiblich (1869-1953), Heinrich Röttig (geb. 1901) a elektrikář Johann Krebs (geb. 1896) jako řezbáři. Johannův bratr maliř Josef Krebs (geb. 1886) vynikal jako zběhlý malíř pozadí a stavitel betlémů.


   
Georg  Kümpfel Josef Krebs ml.

Josef Neumann sen.(1820-1909) vyžadoval (ovlivněn dvouletým pobytem v Palestině) zvláštní důraz na vznik a vývoj orientálního betlému. Franz Kümpfel (1861-1916) vytvořil první plastické stromy pro palestinskou krajinu. Jako řezbáři betlémů následovali výše zmíněné Jakob Groh (1818-1888) a Anton Müller (1854-1941), malířský mistr, Franz Elstner (1850-1930), výrobce mnoha skříňových betlémů, Franz Schossig (nar. 1890) a Josef Sperlich nar. 1890). Dcera toho posledního, Maria Sperlich ( nar. 1928) v Delitzsch, platí dosud jako příležitostná dolnozemská řezbářka zvířat.

K vynikajícím řezbářům 2. poloviny 20. stol. patří gravér Georg Kümpfel (1894-1966), syn uměleckého malíře Franze, a oberhennersdorfský Heinrich Donath (1904-1970), posledně v Sulzbach-Rosenbergu v Horní Falci.

Obec Studánku proslavili svým uměním Dominik Rudolf, Josef Thiele (1880-1858) a jeho syn Anton Thiele (nar. 1905).


 
Anton Thiele   Johann Klinger

Otec Antona Thieleho byl vyučený tesař, syn Anton bednář, oba později vyřezávali jako své hlavní povolání. Anton byl po r. 1945 počítán mezi nejlepší řezbáře Saska.

Domácí tkadlec Josef Ohme (+1945) byl řezbářem zvířat a pracoval ve stáji, aby měl své modely stále před sebou.

Město Varnsdorf, jehož kostely byly v té době v péči rumburských kapucínů, mělo taky své vynikající řezbáře. Mezi mnohými je třeba připomenout alespoň Josefa Arlta, Josefa Raffelta, Josefa Hampela a bývalého jiříkováka Heinricha Röttiga.

Přes určitý rozkvět betlémářství na přelomu 19. a 20. století, byly výdělky řezbářů nejisté. Morální a odbornou podporu lidovým umělcům vyjadřoval krásnolipský malíř a betlémář August Frind. V roce 1905 navštívil řadu řezbářů betlémů a dodával jim odvahu, aby své výrobky dokončili a poslali v r. 1906 do Liberce na plánovanou výstavu. Nakreslil pro ně také řezbářské předlohy.

V Rumburku přitahoval pozornost v době adventní velkolepý betlém v kostele sv. Vavřince. Byl kapucíny pořízen v r. 1923 a stavěl se na ploše 20 m čtverečních. Krajina pocházela od Josefa Neumann st., figurky od Antona Müllera, zvířata průvodu králů a město od Josefa Wendlera, ovečky a kozy od Rudolfa Webera, štafírung všech figurek provedl Josef Diessner a plastickou krajinu vytvořil Eduard Kindermann.

Rovněž v Jiříkově byl v barokním kostele sv.Jiří krásný kostelní betlém. Na betlému z roku 1933 o velikosti 11 m2 pracovali řezbáři Anton Wendler (32 figurek postav o velikosti 15-28 cm) a Josef Müller spolu s Josefem Wendlerem (32 ks zvířátek), malíř pozadí a stavitel krajiny Eduard Kindermann, štafíř Josef Diessner. Stavění zajišťovali Georg Kümpfl, J. Diessner a E. Kindermann, péči J. Rudolf, J. Jarschel a A. Wendler. Tento překrásný skvost byl po sametové revoluci odcizen a jeho osud je neznámý. Do jiříkovské kaple Nejsvětějšího Srdce Páně byl roce 1902 pořízen betlém z mnichovského Mayerova uměleckého ústavu s terakotovými figurkami. Poutní kostel ve Filipově měl své první jesličky stavěné od posledního desetiletí 19. století. Byly pořízeny z mnichovského Mayerova uměleckého ústavu, byly vybaveny terakotovými třicet centimetrů vysokými figurkami.

Nový betlém pro baziliku ve Filipově byl pořízen v roce 1927. Je to překrásný betlémový komplet v obsazení tradičních polychromovaných řezaných 80 cm vysokých figur. Tvořily ji Svatá rodina, anděl slávy, dva klečící andělé a volek s oslíkem. Anton Wendler z Jiříkova doplnil figury králů a pastýřů, řezeb o výšce 120 cm. Stádečko ovcí vytvořil řezbář Franz Herbrich z Království. Celý betlém byl upraven podle scénáře Eduarda Kindermanna z Jiříkova v roce 1934.


Betlémáři a řezbáři Šluknovského výběžku nám přenechali dědictví, které si zaslouží uchovat i pro další generace. Věcí cti nás, současných betlémářů, je udělat vše pro to, abychom se mohli klidně podívat do očí betlémářům minulosti a králům dolnozemských betlémů na spodním snímku.

   
  Horní řada: Anton Thiele, Anton Wedler, Franz Schütz, Raimund Jentsch .
Dolní řada: Josef Diessner, A.Pius Ulbrich, Anton Müller, Eduard Kindermann, Josef.Thiele.
 


První betlémářský spolek v Evropě vznikl roku 1852 ve Fukově u Šluknova.
Spolek jiříkovských betlémářů vznikl v r. 2015.
 

Zpracoval Oldřich Podzimek - Spolek jiříkovských betlémářů


Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-18    Aktualizace: 28.08.2018    petr.wittgruber@jirikov.info